З перших років створення Одеського національного морського університету найважливішою складовою частиною , що визначає його роль як кузні кадрів для морського флоту і дослідницьких установ, була наука, її зв'язок з практичним вирішенням економічних задач.

Особливе значення для наукових досліджень мають наукові кадри вищої кваліфікації, підготовка яких здійснюється в основному в аспірантурі і докторантурі. Аспірантуру при ОНМУ було відкрито в 1930 році. Спочатку в аспірантурі йшла підготовка фахівців за такими спеціальностями: теорія корабля, експлуатація водного транспорту, експлуатація морських і річкових портів, технологія суднобудування, судноремонт і організація суднобудівного виробництва, економіка, планування і організація управління транспортом і зв'язком, політекономія, теоретичні основи теплотехніки, підйомно-транспортні машини, суднові енергетичні установки, їх елементи (головні і допоміжні). Докторантуру при ОНМУ було відкрито в 1962 році.

З 2016 ОНМУ, відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., №261, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за двома формами навчання: очної (денної і вечірньої) або заочної. Заочна форма навчання здійснюється на контрактній основі.

Підготовка аспірантів здійснюється за 5 науковими спеціальностями. В останні роки середньооблікова чисельність аспірантів становить близько 90 чоловік. Науковий потенціал університету (понад 30 докторів наук і понад 170 кандидатів наук) дозволяє здійснювати підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів на високому науковому і методичному рівнях. Наукові дослідження, що виконуються аспірантами і докторантами університету, щорічно публікуються в наукових збірниках, в тому числі міжнародних виданнях, результати наукових досліджень обговорюються на науково-практичних конференціях, що проводяться в університеті.

Завідувач аспірантури
Запорожцев
Євген Георгійович
кандидат юридичних наук,
доцент

Провідний фахівець аспірантури
Крижановська Ірина Петрівна 

Перелік необхідних документів для вступу до аспірантури або докторантури:

 • Заява на ім'я ректора (подається в паперовій формі особисто);
 • Особовий листок з обліку кадрів;
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (якщо є). Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної теми наукової спеціальності та рецензію наукового керівника, з яким планують працювати;
 • Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з позначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
 • Копія паспорта;
 • Фото 3х4— 3 шт.;
 • Ідентифікаційний номер;
 • Копія військового квитка або приписного свідоцтва (за наявності).

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1) розгорнутий план дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

3) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНМУ із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Термін подачі заяв та документів до приймальної комісії у 2021 році:

Етапи вступної кампанії за державним замовленням

 • Початок прийому заяв та документів: 09 серпня
 • Закінчення прийому заяв та документів: 31 серпня
 • Строки проведення вступних випробувань: 01 - 09 вересня
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: 10 вересня
 • Терміни зарахування вступників: 14 вересня

Етапи вступної кампанії на умовах контракту

 • Початок прийому заяв та документів: 01 лютого / 09 серпня
 • Закінчення прийому заяв та документів: 18 лютого / 31 серпня
 • Строки проведення вступних випробувань: 22-28 лютого / 01-09 вересня
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: 1 березня / 10 вересня
 • Терміни зарахування вступників: 04 березня / 14 вересня

Перелік спеціальностей, з яких відкрито підготовку в аспірантурі:

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Гідротехнічне будівництво

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 48800 грн.
Вартість за весь період навчання 195200 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Прикладна механіка

Спеціальність: 131 Прикладна механіка (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Машинознавство

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 48800 грн.
Вартість за весь період навчання 195200 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Підйомно-транспортні машини

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 48800 грн.
Вартість за весь період навчання 195200 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Компьютерні науки

Спеціальність: 122 Компьютерні науки (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Компьютерні науки та інформаційні технології

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Управління та експлуатація суднових енергетичних систем і комплексів

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 55350 грн.
Вартість за весь період навчання 221400 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ОП "Навігація і управління морськими суднами")

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ОП "Управління та експлуатація суднових енергетичних систем і комплексів)

Транспортні технології (морський транспорт)

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Транспортні технології, процеси і системи

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Економіка

Спеціальність: 051 Економіка (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Економіка водного транспорту
Випускова кафедра Економіка і фінанси

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Підприємництво і торгівля на водному транспорті

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Менеджмент (Менеджмент на водному транспорті)

Спеціальність: 073 Менеджмент (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Менеджмент на водному транспорті

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Менеджмент (Управління проектами)

Спеціальність: 073 Менеджмент (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Управління проектами

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Туризм

Спеціальність: 242 Туризм (детально про спеціальність)
Освітньо-наукова програма: Туризм

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Всі спеціальності для іноземних громадян

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 2500 дол. (91420 грн.)
Вартість за весь період навчання 10000 дол. (365680 грн.)
Термін навчання 4 роки


Перелік спеціальностей, з яких відкрито підготовку в докторантурі:

 • 051 – Економіка;
 • 073 – Менеджмент (управління проектами);
 • 133 – Галузеве машинобудування;
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія;
 • 275 – Транспортні технології (морський транспорт).

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Спеціалізована вчена рада ОНМУ Д 41.060.01

відкрита для захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 05.08.01 - Теорія корабля
 • 05.13.22 - Управління проектами та програмами
 • 05.22.01 - Транспортні системи
 • 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Наказ ОНМУ Про встановлення вартості навчання у аспірантурі на 2022-2023 н.р.

Наказ МОНУ № 1112 от 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Постанова Кабінета Міністрів України № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення»

 

Режим роботи аспірантури

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

прийом докторантів,

аспирантів, претендентів

та їх наукових керівників: 9.00 – 12.00

Контакти аспірантури

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 207 адм. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (048) 728-13-54

Наука

Menu
Наверх

background