22 червня 2021 року відбулося міжкафедральне засідання за участю завідувачів та викладацького складу кафедр "Морське право", "Цивільне і трудове право", "Кримінальне і адміністративне право". Також були запрошені завідувач й науково-педагогічні працівники кафедри "Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни" й представники дирекції Навчально-наукового морського гуманітарного інституту. Засідання проходило у змішаному форматі, із застосуванням мультимедійного обладнання (з метою кращої візуалізації) та додатку Zoom.

22 червня 2021 року відбулося міжкафедральне засідання за участю завідувачів та викладацького складу кафедр "Морське право", "Цивільне і трудове право", "Кримінальне і адміністративне право". Також були запрошені завідувач й науково-педагогічні працівники кафедри "Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни" й представники дирекції Навчально-наукового морського гуманітарного інституту. Засідання проходило у змішаному форматі, із застосуванням мультимедійного обладнання (з метою кращої візуалізації) та додатку Zoom.

На засіданні обговорювався фінальний варіант освітньо-професійної програми «Право» для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 "Право", який було модернізовано робочою групою, з урахуванням консультацій зі стейкхолдерами – насамперед, із роботодавцями й представниками студентської спільноти.

Структура та зміст проєкту ОПП раніше неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедр, аналізувалися запити та пропозиції від стейкхолдерів, із активним залученням студентського самоврядування.

Учасники міжкафедрального засідання дійшли консолідованого рішення, що представлений проєкт ОПП «Право» дійсно виглядає доопрацьованим, враховує побажання зацікавлених сторін, відповідає очікуванням на сучасному ринку праці. Загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання відповідають чинному Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право».

Додатково визначені компетентності й результати навчання сприятимуть набуттю здобувачами певних конкурентних переваг на ринку юридичних професій. Запропонована структура й контент освітніх компонентів, на думку кафедр, дозволять здобувачам юридичної освіти набути відповідних загальних й фахових компетентностей, досягти стандартних й, почасти, унікальних результатів навчання.

Принцип формування індивідуальної освітньої траєкторії закладено в ОПП шляхом надання достатньо широких можливостей для здобувачів визначитися з вибірковими освітніми компонентами, загальний обсяг яких становить 60 кредитів ECTS.

Освітньо-професійна програма «Право» для першого (бакалаврського) рівня була схвалена всіма випускаючими кафедрами на міжкафедральному засіданні від 22.06.2021 року (протокол № 17).

Наверх

background