1. Web-технології та web-дизайн В курсі вивчаються основи веб-технологій таких, як мова розмітки гіпертексту HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мова програмування JavaScript.…

 2. Компютерна графіка Комп’ютерна графіка (КГ) є однією з інформаційних технологій, яка зараз інтенсивно розвивається. Сфери її застосування надзвичайно широкі, що…

 3. Компютерні мережі Метою вивчення є ознайомлення з основними методами побудови компютерних мереж, огляд елементів комп’ютерних мереж – мережних операційних систем,…

 4. Кроссплатформене середовище .Net Метою даного курса є ознайомлення студентів з фреймворком, що дозволяє на основі одного програмного коду зробити додатки для таких платформ: Windows,…

 5. Математичні методи дослідження операцій Дисципліна «Математичні методи дослідження операцій» орієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти знань про методи побудови і дослідження…

 6. Мова Java Метою вивчення є: ознайомити студентів з сучасною крос-платформовою мовою програмування Java; показати особливості синтаксису мови; дати практичні…

 7. Обєктно-орієнтоване програмування Метою вивчення є оволодіння термінологією та практичними навичками роботи з технологією ООП, використання існуючих класів та створення нових,…

 8. Організація баз даних і знань та їх безпека Курс спрямовано на формування фахових компетенцій стандартів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека».…

 9. Теорія алгоритмів Теорія алгоритмів – це наука, що вивчає загальні властивості та закономірності алгоритмів, різноманітні формальні моделі їх подання. На основі…

 10. Теорія компіляторів Теорія компіляторів – одна з найважливіших складових системного програмного забезпечення. У курсі розглядаються основи теорії формальних мов,…

 11. Технології створення програмних продуктів Курс спрямований на ознайомлення з технологіями проєктування та програмування ІС та моделями життєвого циклу створення програмного забезпечення.…

 12. Алгорітмизація та програмування Дисципліна «Алгоритмізація і програмування» орієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних основ алгоритмізації та програмування на…

 13. Операційні системи Курс спрямовано на здобуття знань з термінології та структури сучасних операційних систем, оволодіння певними знаннями по роботі з файловими…

 14. Бібліотеки та фреймворки розробки WEB застосувань В курсі вивчається JavaScript-бібліотека React для розробки інтерфейсів користувача. React це популярна бібліотека, яка ще довго буде актуальною. За…

 15. Безпека інформації веб ресурсів В курсі розглядаються сучасні методи та підходи до захисту та організації безпеки веб ресурсів.…

 16. Архітектура клієнт-серверних застосувань Метою вивчення є: ознайомити студентів з сучасною архітектурою розподілених програмних систем; показати студентам процес розбиття додатків на…

 17. Основи інформаційної та кібербезпеки Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами інформаційної безпеки та кібербезпеки. У цьому курсі студенти ознайомляться з…

 18. Основи захисту сучасних операційних систем Linux Метою дисципліни є формування у студентів навичок використання методів захисту операційних систем клієнтів, щоб надати студентам знання з різних…

 19. Системний аналіз Дисципліна «Системний аналіз» орієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти основних понять з теорії систем і теорії інформації, забезпечує…

 20. Технології розподілених систем та паралельних обчислень В рамках курсу розглядаються сучасні методи побудови розподілених систем, мікросервісної архітектури та питання паралельних та багатопоточних…

 21. Мова програмування Python та її бібліотеки Метою вивчення є ознайомити студентів з високорівневою мовою програмування Python, яку використовують для розробки програмних навичок будь-якого…

 22. Технології виявлення вторгнень, вразливостей інформаційних систем та протидія атакам Метою вивчення цієї дисципліни є вивчення програмних та апаратних засобів для виявлення несанкціонованого доступу в комп’ютерну мережу або комп’ютер.…

 23. Аналіз вимог до програмного забезпечення Мета вивчення дисципліни – отримання студентами знань з теорії та практики визначення та керування вимогами до великих програмних продуктів.…

 24. Організація та управління захистом інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Метою вивчення дсципліни є ознайомлення студентів з сучасними принципами управління захистом інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.…

 25. Інтелектуальний аналіз даних Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» (ІАД) є обов’язковим компонентом, який забезпечує підготовку фахівців в галузі знань “Інформаційні…

 26. Технології хмарних обчислень Курс спрямований на ознайомлення студентів з основними концепціями і термінами хмарних технологій, сервісами та програмними застосуваннями…

 27. Прикладна криптологія та стеганографія Основною метою даної дисципліни є ознайомлення з основними методами криптографії, що забезпечують безпечну передачу інформації як всередині…

 28. Основи розробки ігор В процесі вивчення дисципліни студенти будуть ознайомлені з об’єктно орієнтованим програмуванням, ігровим двигуном Unity 3D, основами та правилами…

 29. Методи та системи штучного інтелекту В рамках цього курсу розглядаються сучасні методи побудови та використання нейронних мереж.…

 30. Вступ до робототехніки Основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями, принципами проєктування, застосуванням робототехнічних та мехатронних…

 31. Безпека інформації у системах Інтернету речей (IoT) та телекомунікаційних системах Основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами систем захисту інформації в телекомунікаційних системах та системах ІоТ, визначення…

 32. Організація та проектування систем на базі контролерів та сенсорів Основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами проектування вбудованих систем на базі мікроконтролерів Atmel та ESP для вирішення…

 33. Безпечне адміністрування локальних мереж Завданням предмету є формування системи теоретичних і практичних знань у галузі створення та адміністрування безпечних комп’ютерних мереж а також…

 34. Імітаційне моделювання В курсі вивчаються сучасні методи та інструменти побудови комп’ютерних імітаційних моделей. Зокрема розглядаються агентний, процесний та…

 35. Теорія інформації та кодування Теорія інформації та кодування (ТІК) математичними методами вивчає способи виміру кількості інформації, методи кодування для ощадливого, стиснутого…

 36. Теорія прийняття рішень Дисципліна «Теорія прийняття рішень» орієнтована на формування у здобувачів вищої освіти навичок застосування сучасних, використовуваних в практичній…

 37. Управління ІТ-проєктами В курсі вивчаються сучасні методи управління проєктами створення програмних продуктів. Зокрема, розглядаються Scrum та інші Agile методи управління…

 38. Стандартизація, якість програмного забезпечення Дисципліна «Стандартизація, якість програмного забезпечення» орієнтована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних…

 39. Програмні засоби аналізу даних Метою вивчення є ознайомлення студентів з інструментом для візуалізації і аналізу даних з відкритим вихідним кодом Orange (бібліотека Python). Дати…

 40. Програмування мобільних пристроїв Мобільні пристрої практично заполонили все наше життя. Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основами програмування мобільних пристроїв на…

 41. Електроніка і схемотехніка Основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з принципами дії, головними параметрами та характеристиками напівпровідникових елементів, з…

 42. Електроніка і схемотехніка систем захисту інформації Основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з принципами дії, головними параметрами та характеристиками напівпровідникових елементів, з…

 43. Сигнали в системах захисту інформації Студент у рамках курсу зможе вивчити основні складові частини електронних системи та принципи їх побудови; проходження інформації через електронні…

 44. Основи технічного захисту інформації У предметі «Основи технічного захисту інформації» студенти ознайомляться з історією та особливостями розвитку таких систем; зрозуміють основні…

 45. Математичні методи дослідження операцій Дисципліна «Математичні методи дослідження операцій» орієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти знань про методи побудови і дослідження…

 46. Статистичний аналіз і візуалізація даних Суть сучасного статистичного аналізу полягає в інтерактивному процесі, що складається з дослідження, візуалізації та інтерпретації потоків…

 47. Кросплатформові застосування в QT Вміст дисципліни охоплює принципи та підходи до проектування кросплатформових додатків з графічним користувальницьким інтерфейсом. В якості засобу…

 48. Нечіткі множини та м’які обчислення Теорія нечіткої математики та її методи дозволяють описувати неточні поняття і знання про навколишній світ. Методи нечіткого моделювання і…

 49. Сучасні методи розробки та супроводу інформаційних систем Дана дисципліна носить прикладний характер і присвячена вивченню сучасних методів і технологій, які є допоміжними в процесі розробки, тестування та…

Наверх

background