Вимоги до матеріалів

Рекомендований обсяг статті, що включається у збірник, не менше 5 та не більше 10 сторінок.

  Для опублікування у збірнику необхідно до підписаної усіма авторами статті додати такі документи:
 • 2 рецензії фахівців з науковим ступенем за профілем статті (бажано доктори технічних наук), завірені печаткою;
 • авторську довідку з зазначенням місця роботи, посади, вчених ступенів i звань, адрес i телефонів.

Рішення про публікацію статті у збірнику приймає редакційна колегія на підставі висновку рецензента про її наукове та практичне значення.

Розміри полів на сторінках видання

Розмір паперу - формат А4 210 х 297 мм.

верхнє - 2 см;

нижнє - 3 см;

ліве - 2,5 см;

праве - 1,5 см.

Стиль, рекомендований для друку - Times New Roman, 14 пт; рядковий;

вирівнювання - по ширині;

міжрядковий інтервал - одинарний;

заборона висячих рядків;

режим переносу слів - відключений.

Розстановка переносу слів ручним способом забороняється!

Назва статті

відступ - 0,75;

шрифт - Arial Суг, 14 пт, великий, напівжирний;

вирівнювання - по центру.

Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко i максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Анотація складається обов’язково трьома мовами: українською, російською, англійською обсягом 50-60 слів. Обсяг англомовної анотації має бути розширеним  100-250 слів.

  Анотації повинні бути:
 • інформативними (не містити загальних, нічого не значущих слів);
 • змістовними (відображати основний зміст статті i результати досліджень);
 • структурованими та компактними;
 • англомовна анотація повинна бути написана якісно.

Ключові слова  обов’язково трьома мовами: українською, російською та англійською (5-10 слів) наводяться після анотації.

Основний текст

  Основний текст відображує зміст статті та головні наукові досягнення. У статті рекомендується виділення основних розділів:
 • Вступ
 • Аналіз основних досягнень i літератури
 • Мета дослідження, постановка задачі
 • Матеріали досліджень
 • Результати досліджень
 • Висновки
 • Текст статті починається через один порожній рядок після ключових слів анотації.

  У лівому куті статті зверху проставляється індекс УДК, ініціали та прізвища авторів передують заголовку i друкуються рядковими літерами - по центру.

  Назви розділів друкуються жирним шрифтом. Посилання в тексті на рисунки та таблиці мають вигляд (рис. 1), (табл. 1), або (див. рис.1, а), (у табл. 2). Посилання на літературу надаються у квадратних дужках, наприклад, у [3], у [4,6], або [2-5].

  У тексті рекомендується використовувати тире середньої довжини.

  Необхідно додержуватись головної вимоги  відповідність шрифту документа його формату. Оформлення рівнозначних фрагментів документа (заголовків, підписів під рисунками, формул тощо), позначень ідентифікаторів змінних та констант повинно бути однаковим по всій роботі. Одна i та ж величина (фізична, хімічна, економічна тощо) повинна мати однакове начертання літер.

   Текст набирається з додержанням нижченаведених правил:
  • абзаци відокремлюються один від одного одним маркером кінця абзацу (застосування цього символу в інших цілях не допускається);
  • усі слова всередині абзацу розділяються тільки одним пробілом;
  • перед розділовим знаком пробіли не ставляться, після розділового знака - один пробіл;
  • після ініціалів (перед прізвищем), перед скороченнями i між ними ставиться нерозривний пробіл;
  • виділення курсивом, напівжирним, великими літерами забезпечуються засобами Word.

Рисунки

Для створення графічних об’єктів рекомендується використовувати графічні програми Paint, Corel Draw, AutoCad та інші.

Середня кількість ілюстрацій за обсягом не повинна перевищувати 20 % авторського тексту, що при розмірі 10x12 см складе 7-8 рисунків на авторський лист.

Якщо рисунок у статті один, то він не нумерується, посилання на нього робиться словом «рисунок» без скорочення, а під самим рисунком слово «рисунок» не пишеться.

Підпис завжди починають з великої літери, експлікації - з малої. Крапки у кінці підпису не ставлять. Після основного підпису, якщо далі йде експлікація, прийнято ставити двокрапку. Елементи експлікації відділяють один від одного крапкою з комою, а цифрові або буквені позна¬чення від тексту пояснення - знаком тире.

Таблиці

Ширина таблиць повинна відповідати ширині текстового блоку видання. Розмір шрифту для набору таблиці  14 кегль. Допускається розмір шрифту - 12 кегль.

Таблиці повинні бути надруковані у тексті після абзаців, що мають посилання на них. Таблиця має нумераційний заголовок та тематичний заголовок, що визначає її тему та зміст (без розділового знака на кінці).

Якщо в тексті одна таблиця, нумераційний заголовок не пишеться. Тематичний заголовок не пишеться у таблиці допоміжного характеру, у такій, що немає самостійного значення.

Основні вимоги до тематичного заголовка - точність, відповідність призначенню, зміст таблиці, виразність та короткість.

Над таблицею, що продовжується, пишеться нумераційний заго¬ловок «Продовження табл._ », якщо вона не закінчена, або «Закінчення табл._», якщо закінчена.

Текст таблиці не повинен виходити за лінії, що обмежують графи. Числа у таблиці, що мають більше чотирьох цифр, повинні ділитися на класи по 3 цифри, з інтервалом у один пробіл (виняток номери та дати).

Таблиці повинні бути закритими з боків та внизу. Графу «Номер з/п» давати тільки тоді, коли є посилання на цю нумерацію.

Заголовки граф ставляться у називному відмінку однини чи множини без довільного скорочення слів.

Розміри для введення формул

основний - 16 пт;

крупний індекс - 12 пт;

дрібний індекс - 10 пт;

крупний символ - 18 пт;

дрібний символ - 14 пт;

перемінна - курсив (на 2 пт більше базового);

функція і константа - прямий шрифт (на 2 пт більше базового);

скорочення в індексах - прямий шрифт.

Математичні формули набирають тільки вбудованим редактором формул Microsoft Equation 3,0. Вони потребують однакового написання та розміщення елементів. Індекси та показники ступеня повинні бути однаковими за розміром, але не більше ніж у два рази меншими за основну строку формули та однаково опущеними чи піднятими по відношенню до лінії основного рядка формули, щоб при зменшенні в 1,5 рази вони безпомилково читались.

Номери формул позначають арабськими цифрами у круглих дужках, розташовуючи їх біля правого краю полоси. У разі, якщо номер не вміщується у рядку формули, його виділяють у наступний за формулою черговий рядок. Біля формули, що займає декілька рядків, номер ставлять біля останнього рядка, біля формули-дробу - навпроти основної лінійки. Невеликим формулам у одному рядку, якщо вони складають єдину групу, присвоюють один загальний номер. Групу формул, розташованих окремими рядками, охоплюють справа чи зліва парантезом i номер групи розташовують проти його вістря, а якщо парантеза справа нема - проти середини цієї групи.

Якщо формула набирається у редакторі формул шрифтом Times курсивом, то i по тексту символи необхідно набирати курсивом, тобто символи по тексту повинні відповідати символам у редакторі формул.

Якщо формула набирається шрифтом Arial не курсивом, то i по тексту символи повинні відповідати формулі.

Рисунки набираються по тексту, повинні бути згрупованими, розмір не повинен перевищувати 10x12 см.

Підписи та надписи у графічних об’єктах (рисунках, схемах) неможна робити за допомогою інструменту надпису панелі інструментів (рисування) у зв’язку з тим, що при збільшуванні чи зменшуванні графічних об’єктів текстові блоки викривлюються.

Література

Список літератури подається в порядку посилання після тексту, оформлюється за ДСТУ 7.1:2006.

Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.

Матеріали i документи, які не повністю оформлено або які не відповідають усім вимогам, не розглядаються.

УВАГА!

Матеріали, що подаються для опублікування, повинні бути актуальними, виключати паралелізм та дублювання.

Передрукування та будь-яке використання матеріалів здійснюється з обов’язковим посиланням на збірник.

Автори несуть повну відповідальність за науковий зміст, точність фактичних даних, посилань на джерело, а також ілюстративного матеріалу i цитат.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікації.

Наверх

background