Викладацький склад кафедри «Економіка і фінанси» володіє прогресивними методами навчання. Широко використовуються методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості здобувачів у одержанні професійних компетентностей, сучасні інтерактивні форми навчального процесу: робота в маленьких групах і мозковий штурм, командна робота, дискусії, обговорення конкретних ситуацій тощо.

Організація самостійної роботи здобувачів дозволяє розвивати індивідуальну освітню траєкторію, навчитися працювати з різними джерелами інформації, зокрема, з навчальною, методичною та довідковою літературою, науково-популярними, періодичними, науковим публікаціями, комп'ютерними програмами та додатками, інформацією у глобальній мережі Інтернет, скринерами фінансової інформації тощо. Індивідуальні завдання з дисциплін передбачають альтернативні форми роботи і тематику за вибором здобувачів – підготовка рефератів, додаткове навчання на дистанційних он-лайн курсах з отриманням сертифікатів, участь у науковій роботі кафедри.

Всі дисципліни викладаються в аудиторному і/або дистанційному форматах. Будь-який формат передбачає використання електронних засобів навчання: СМК Moodle (https://onmu-moodle.od.ua), Zoom, Google Workspace, навчальних відео тощо. Для підвищення прозорості контролю знань здобувачів широко використовуються комп’ютерні тести.

Кафедра організує навчальні екскурсії на підприємства, майстер-класи, зустрічі з роботодавцями, працівниками підприємств морського транспорту та інших галузей економіки, де студенти можуть «з перших рук» дізнатися про реалії роботи компаній і визначитися зі своїми інтересами після закінчення університету. Кафедрою проводиться І-ї етап Олімпіади з економіки підприємства, фінансів та інших дисциплін. Переможці І-го етапу беруть участь в ІІ-му етапі, що проводиться в одному з ВНЗ України. Студенти представляли університет у Києві, Луцькі, Полтаві та інших містах України.

Студенти спеціальності 051 Економіка при підтримці викладачів кафедри брали участь у міжнародному конкурсі з фінансової аналітики CFA Institute Research Challenge (США).

Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації на підприємствах морської галузі та фінансових установах, стажування за кордоном, а також здобувають неформальну освіту – навчаються на професійних дистанційних курсах.

Методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін для здобувачів розміщується на платформі Moodle. Викладачами кафедри за останні роки були підготовлені наступні навчальні, навчально-методичні та інші публікації.

Монографії, підручники та навчальні посібники:

1. Економіка судноплавства і сервісної діяльності: глобальні тренди й трансформація: монографія / Жихарєва В.В., Власенко О.С., Бундюк Р.А., Соколова М.С. Одеса: ОНМУ, 2023. 352 с. URL: http://surl.li/ksbti

2. Бундюк Р.А., Жихарєва В.В., Бундюк А.М.. Управління плавскладом крюїнгового підприємства судноплавної компанії: теорія і практика: монографія. Одеса: ОНМУ, 2022. 198 с. URL: http://rp.onmu.odessa.ua/handle/123456789/1547

3. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / за ред. Н. В. Сментини. Х.: «Діса плюс» 2020. 368 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12353.

4. Економіка та організація підприємницької діяльності: навч. посібн. / за заг. ред. д.е.н. Н. В. Сментини. Київ: ФОП Гуляєва В. М., 2019. 320 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10004.

5. Жихарєва В.В., Онешко С.В. Ціноутворення на морському транспорті: навч. посібник. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 230 с.

6. Інструментарій місцевого економічного розвитку: теорія, методологія, практика : монографія / А. І. Ковальов, Т. С. Корольова, Н. В. Сментина, Т. В. Павлова та ін.; за заг. ред. А. І. Ковальова. Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2021. 413 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12900.

7. Копилова О.В. Трейдингові мережі: сутність та еволюція: монографія / О.В. Копилова. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 208 с.

8. Корецька О.В. Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. Страхування: навч. посібник, ОНМУ, 2019. 150 с.

9. Марченко М. М., Ширяєва Л. В., Онешко С. В. та ін. Аналіз фінансової звітності підприємства (практикум) : навч. посібник; під заг. ред. Л. В. Ширяєвої. 2-ге вид., доробл. і доп. К.: Інтернаука, 2021. 176 с.

10. Моделювання соціально-економічного розвитку мезосистем в умовах децентралізації: монографія / Н. В. Сментина, А. І. Ковальов, А.З. Підгорний, В.А. Карпов, Т.С. Корольова, Т. В. Павлова, К. В. Вітковська; за заг. ред. Н. В. Сментини. Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 272 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9491.

11. Онешко С. В., Бойко М. О. Контролінг стивідорної діяльності : навч. посібник. Одеса : Астропринт, 2019. 268 с. URL: https://www.astroprint.ua/uk/news/98

12. Основи бізнесу: навч. посіб. / за ред. Н. В. Сментини. Харків: Діса плюс. 2021. 424 с. URL: https://cutt.ly/8wxotOrd

13. Основи економіки будівництва : навч. посіб. / Воркунова О. В. та ін. Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2021. 266 с. URL: http://surl.li/kwtcc

14. Основи економіки: навч. посібник / Ширяєва, Л.В., Онешко, С.В., Версанова, Л.В., Хотєєва, Н.В., Баришнікова, В.В., Корецька, О.В. Одесеп: ОНМУ, 2021. 318 с. URI: http://rp.onmu.odessa.ua/handle/123456789/1119

15. Політика розвитку підприємництва на морському транспорті: монографія / за ред. Котлубая О.М. Львів: ННВК «АТБ», 2021. 368 с.

16. Сментина Н. В., Фіалковська А. А. Стратегічне планування місцевого розвитку: навч. посібн. К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 244 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10516.

17. Теоретичні засади сталого розвитку підприємств водного транспорту: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.В. Жихарєвої. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021. 185 с. URL: http://rp.onmu.odessa.ua/handle/123456789/1546

18. Управлінське консультування в транформаційній економіці.: навч. посіб. для магістрів і аспірантів / Захарченко В.І., Меркулов М.М., Ширяєва Л.В., Захарченко Н.В. Одеса: Фенікс, 2020. 335 с.

19. Формування механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки в системі управління портовими підприємствами: монографія/ Ширяєва Л.В. та ін.; за. ред. Л.В. Ширяєвої. К.: Видавничий дім «Інтернаука», 2021. 174 с.

20. Чиж Л.П., Хотєєва Н.В., Корецька О.В. Страхування: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2019. 147 с.

21. Ширяєва Л. В., Онешко С. В., Чиж Л. П., Хотєєва Н. В., Бойко М. О., Корецька О. В., Геврек Ю. С. Формування механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки в системі управління портовими підприємствами: монографія; під заг. ред. Л.В. Ширяєвої. К.: Видавничий дім «Інтернаука», 2021. 171 с. DOI: https://doi.org/10.25313/978-966-97817-6-5

22. Ширяєва Л.В. Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки: навч. посібник / Л.В. Ширяєва, В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, Н.В. Захарченко. Одесса: Наука і техніка, 2016. Ч. І. 236 с.

23. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Вступ до фаху «Економіка»: навч. посібник. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 107 с.

24. Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Хотєєва Н.В.. Фінанси, гроші та кредит: навч. посібник. Одеса: Інтерпрінт, 2017. 358 с.

25. Ширяєва Л.В., Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транспорт: навч. посібник. Одеса: ОНМУ. 2015. 158 с.

26. Ширяєва Л.В., Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. Економічний аналіз : навч. посіб. Одеса: ОНМУ, 2020. 129 с.

27. Жихарєва В.В. Міжнародні фрахтові ринки: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2015. 132 с.

28. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2016. 133 с.

29. Zhykharieva V.V., Oneshko S.V. Development of cost management and pricing for port industry (2015–2019). Development of Scientific Schools of Odessa National Maritime University. Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 375-397. URL: http://surl.li/krwna

30. Zhykharieva V.V., Shyriaieva L.V., Vlasenko O.S. Сurrent trends of protectionism in shipping industry (2015–2018). Development of Scientific Schools of Odessa National Maritime University. Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 355-374. URL: http://surl.li/krwne

Методичні видання:

1. Жихарєва В.В. Випускна кваліфікаційна робота: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм надання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023. 47 с.

2. Жихарєва В.В. Випускна кваліфікаційна робота: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка очної та заочної форм навчання, ОПП «Економіка морського транспорту» і ОПП «Фінансово-економічна безпека». Одеса: ОНМУ, 2023. 47 с.

3. Баришнікова В. В. Актуальні проблеми економічної теорії: методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 051 Економіка (електронна версія). Одеса : ОНМУ, 2023. 29 с.

4. Баришнікова В. В. Економічна психологія: методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія). Одеса : ОНМУ, 2023. 26 с.

5. Баришнікова В. В. Макроекономіка (поглиблений рівень). Конспект лекцій, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія). Одеса : ОНМУ, 2023. 103 с.

6. Баришнікова В. В. Макроекономіка (поглиблений рівень): методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія). Одеса : ОНМУ, 2023. 31 с.

7. Баришнікова В. В. Макроекономіка (поглиблений рівень): методичні вказівки щодо самостійної роботи для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія). Одеса : ОНМУ, 2023. 30 с.

8. Баришнікова В. В. Цифрова економіка: методичні вказівки щодо самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання (електронна версія). Одеса : ОНМУ, 2023. 34 с.

9. Баришнікова В. В., Морозова І. В. Макроекономіка : Методичні вказівки до організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 19 с.

10. Баришнікова В. В., Морозова І. В. Макроекономіка : Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Одеса : ОНМУ, 2023. 17 с

11. Баришнікова В.В. Історія економіки та економічної думки: конспект лекцій, для студентів спеціальності 051 «Економіка» ОНМУ, 2019. 144 с.

12. Баришнікова В.В. Макроекономіка: конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» ОНМУ, 2020. 180 с.

13. Баришнікова В.В. Макроекономічне планування та прогнозування: конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» ОНМУ, 2021. 85 с.

14. Баришнікова В.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів з дисципліни «Актуальні проблеми економічної теорії» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка. Одеса: ОНМУ. 2022. 25 с.

15. Баришнікова В.В. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів з дисципліни «Макроекономічне планування та прогнозування», студентів спеціальності 051 «Економіка» ОНМУ, 2021. 36 с.

16. Баришнікова В.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів спеціальності 051 «Економіка» ОНМУ, 2021. 80 с.

17. Баришнікова В.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів спеціальності 051 «Економіка». ОНМУ, 2020. 60 с.

18. Баришнікова В.В., Копилова О.В. Актуальні проблеми економічної теорії: конспект лекцій для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) спеціальності 051 Економіка. ОНМУ. 2022. 146 с.

19. Вєрсанова Г.А. Методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». ОНМУ, 2021. 21 с.

20. Власенко О. С. Економіка підприємств сервісної діяльності: методичні вказівки щодо організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка морського транспорту». Одеса: ОНМУ, 2023.

21. Власенко О. С. Економіка підприємств сервісної діяльності: методичні вказівки щодо організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка морського транспорту». Одеса: ОНМУ, 2023.

22. Власенко О. С. Економіка праці та соціально-трудові відносини: методичні вказівки з проведення семінарських та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023.

23. Власенко О. С. Економіка праці та соціально-трудові відносини: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023.

24. Власенко О. С. Економіка праці та соціально-трудові відносини: методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023.

25. Власенко О. С., Ястребний В.М. Економіка підприємств сервісної діяльності: методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка морського транспорту». Одеса: ОНМУ, 2023.

26. Власенко О.С. Бізнес планування : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2020. 51 с.

27. Власенко О.С. Бізнес планування : методичні вказівки щодо організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2020. 24 с.

28. Воркунова О. В., Ярова Н. В. Економіка і організація інноваційної діяльності. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять і організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форми навчання спеціальності 051. Економіка за ОПП «Економіка підприємства» та ОПП «Міжнародна економіка», Одеса: ОНМУ, 2023. 28 с.

29. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Економічна безпека підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять і організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форми навчання спеціальності 051. Економіка за ОПП «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2023. 39 с.

30. Воркунова О. В., Ярова Н. В. Інноваційна діяльність. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять і організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форми навчання спеціальності 051. Економіка за ОПП «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2023. 28 с.

31. Економічна діагностика: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Логістичний менеджмент», денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 20 с.

32. Жихарєва В.В. Економіка нерухомості: методичні вказівки з практичних і семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 27 с.

33. Жихарєва В.В. Економіка нерухомості: методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 26 с.

34. Жихарєва В.В. Економіка судноплавства: методичні вказівки з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для здобувачів третього рівня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 36 с.

35. Жихарєва В.В. Економіка судноплавства: методичні вказівки з практичних занять для здобувачів третього рівня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 35 с.

36. Жихарєва В.В. Економіка транспорту: методичні вказівки з практичних і семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 40 с.

37. Жихарєва В.В. Економіка транспорту: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 25 с.

38. Жихарєва В.В. Зовнішньоекономічні операції морського транспорту: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2022. 88 с.

39. Жихарєва В.В. Зовнішньоекономічні операції морського транспорту: методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2022. 27 с.

40. Жихарєва В.В. Зовнішньоекономічні операції морського транспорту: методичні вказівки з практичних і семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2022. 29 с.

41. Жихарєва В.В. Інвестування: методичні вказівки з практичних і семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023. 83 с.

42. Жихарєва В.В. Інвестування: методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023. 46 с.

43. Жихарєва В.В. Корпоративна і бізнес стратегія: методичні вказівки з практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 40 с.

44. Жихарєва В.В. Корпоративна і бізнес стратегія: методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 25 с.

45. Жихарєва В.В. Фінансова математика і економетрика: методичні вказівки з практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 93 с.

46. Жихарєва В.В. Фінансова математика і економетрика: методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 30 с.

47. Жихарєва В.В., Морозова І.В. Економіка морського транспорту: електронний курс на платформі Moodle для студентів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 073 Менеджмент. ОНМУ. 2022.

48. Жихарєва В.В., Морозова І.В. Економіка судноплавних компаній: електронний курс на платформі Moodle для студентів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 051 Економіка. ОНМУ. 2022.

49. Копилова О.В. Історія фінансових ринків: методичні вказівки з практичних і семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Одеса: ОНМУ, 2023. 27 с.

50. Копилова О.В. Історія фінансових ринків: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Одеса: ОНМУ, 2023. 27 с.

51. Копилова О.В. Міжнародна валютна система: методичні вказівки з практичних і семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2023. 25 с.

52. Копилова О.В. Міжнародна валютна система: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2023. 24 с.

53. Корецька О.В. Ціноутворення. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ціноутворення». Одеса: ОНМУ, 2022. 28 с.

54. Корецька О.В. Ціноутворення. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання з дисципліни «Ціноутворення». Одеса: ОНМУ, 2022. 33 с.

55. Корецька О.В. Міжнародні організації. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка, що навчаються за ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023. 67 с.

56. Корецька О.В. Основи економічної теорії. Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Одеса: ОНМУ, 2020. 35 с.

57. Корецька О.В. Статистика для економістів: методичні вказівки з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для здобувачів очної форми навчання третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 20 с.

58. Корецька О.В. Ціноутворення. Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 Економіка, 2020. 40 с. Одеса: ОНМУ, 2020.

59. Корецька О.В. Ціноутворення. Методичні рекомендації з виконання індивідуальних завдань для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка, що навчаються за ОПП «Економіка підприємства». Одеса: ОНМУ, 2023. 52 с.

60. Корецька О.В. Ціноутворення: Тексти лекцій для здобувачів спеціальності 051 Економіка, 2023. Одеса: ОНМУ, 2023. 178 с.

61. Онешко С. В. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка: ОПП «Економіка підприємства» та ОПП «Міжнародна економіка». Одеса : ОНМУ, 2023. 26 с.

62. Онешко С. В. Контролінг : методичні вказівки з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 44 с.

63. Онешко С. В. Контролінг : методичні вказівки з практичних занять для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 36 с.

64. Онешко С. В. Контролінг : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка: ОПП Економіка підприємства, ОПП Міжнародна економіка та 073 Менеджмент ОПП Логістичний менеджмент. Одеса : ОНМУ, 2023. 55 с.

65. Онешко С. В. Контролінг : методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка: ОПП Економіка підприємства, ОПП Міжнародна економіка та 073 Менеджмент ОПП Логістичний менеджмент. Одеса : ОНМУ, 2023. 48 с.

66. Онешко С. В. Податкова система : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 53 с.

67. Онешко С. В. Податкова система : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 53 с.

68. Онешко С. В. Податкова система : методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 45 с

69. Онешко С. В., Корецька О. В. Виробнича практика: структура, правила оформлення та порядок захисту : методичні вказівки для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка: ОПП «Економіка підприємства». Одеса : ОНМУ, 2023. 31 с.

70. Онешко С. В., Корецька О. В. Статистика для економістів: методичні вказівки до практичних занять по дисципліні для здобувачів очної форм навчання третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 051 Економіка. Одеса : ОНМУ, 2023. 35 с.

71. Онешко С.В. , Ширяєва Л.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий моніторинг» для студентів спеціальності 051 «Економіка». 37 с. (електронна версія) у СМК Moodle. Одеса: ОНМУ, 2022.

72. Онешко С.В. Корецька О.В. Виробнича практика: структура, правила оформлення та порядок захисту. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка ОПП «Економіка підприємства» Одеса: ОНМУ, 2023. 31 с. URL: https://onmu-moodle.od.ua/course/view.php?id=2556

73. Онешко С.В. Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Аудит» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 36 с.

74. Онешко С.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів по дисципліні «Аудит» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 28 с.

75. Онешко С.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочного відділення по дисципліні «Аудит» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 40 с.

76. Розробка методичних вказівок до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Страхування» за спеціальностю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 27 с. URL: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=126.

77. Сментина Н. В. Стратегічне планування місцевого розвитку: практикум для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Муніципальне підприємництво» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Одеса: ОНЕУ, 2022. 53 с.

78. Сментина Н. В., Фіалковська А.А., Доброва Н.В. Клєвцєвич Н.А., Шаталова Л.С. Державне регулювання економіки: практикум для здобувачів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за ОПП «Економіка та планування бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ОПП «Бізнес-економіка та аналітика» спеціальності 051 «Економіка». Одеса: ОНЕУ, 2022. 119 с.

79. Сментина Н. В.. Планування та економічне стимулювання розвитку підприємництва: конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність». Одеса: ОНЕУ, 2021. 113 с.

80. Сментина Н.В,, Балджи М.Д. Методологія наукових досліджень: практикум для студентів першого року навчання магістерського рівня денної форми спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» ОП «Економіка, планування та управління бізнесом» та ОП «Муніципальне підприємництво». Одеса: ОНЕУ,, 2021. 24 с.

81. Сментина Н.В,, Доброва Н.В., Фіалковська А.А. Економіка та організація підприємницької діяльності: практикум для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Економіка та планування бізнесу». Одеса: ОНЕУ, 2022. 84 с.

82. Сментина Н.В. Організація власної справи: конспект лекцій для студентів другого курсу початкового рівня (короткий цикл) освіти всіх форм навчання спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність». Одеса: ОНЕУ, 2020. 42 с.

83. Сментина Н.В. Публічні закупівлі у бізнесі: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти всіх форм навчання ОПП «Економіка та планування бізнесу» спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність». ОНЕУ, 2021. 105 с.

84. Сментина Н.В. Тренінг за фахом «Моделювання місцевого економічного розвитку»: методичні вказівки з організації та проведення для студентів II року навчання магістерського рівня денної форми спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Муніципальна економіка». Одеса: ОНЕУ. 2020. 19 с.

85. Сментина Н.В., Доброва Н.В,, Фіалковська А.А. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр: методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійними програмами «Економіка, планування та управління бізнесом», «Муніципальне підприємництво» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Одеса: ОНЕУ, 2023. 54 с.

86. Сментина Н.В., Доброва Н.В., Клєвцєвич Н.А. Курсова робота за фахом: методичні вказівки до виконання для студентів усіх форм навчання ОПП «Економіка та планування бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Одеса: ОНЕУ, 2021. 36 с.

87. Сментина Н.В., Доброва Н.В., Фіалковська А.А., Янковий В. О. Основи бізнесу: практикум для студентів ІІ курсу початкового (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня освіти всіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Одеса: ОНЕУ, 2022. 128 с.

88. Сментина Н.В., Клєвцєвич Н.А. Економіка та управління підприємствами міського господарства: завдання та методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого року всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за ОПП «Муніципальне підприємництво», «Економіка, планування та управління бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2022. 19 с.

89. Сментина Н.В., Фіалковська А.А. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка та планування бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля». Одеса: ОНЕУ, 2023. 57 с.

90. Хотєєва Н.В. Мікроекономіка: методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. Одеса: ОНМУ, 2023. 28 с.

91. Хотєєва Н.В. Світові фінансові ринки: конспект лекцій. Одеса: ОНМУ, 2020. 72 с.

92. Хотєєва Н.В., Воркунова О.В. Фінансова безпека підприємства: методичні рекомендації для практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів денної форми навчання. Одеса, 2019. 24 с.

93. Хотєєва Н.В., Чиж Л.П. Управлінський облік: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи денної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 2019. 32 с.

94. Чиж Л. П. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків : Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів третього освітнього рівня (доктор філософії) спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка водного транспорту» денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 32 с.

95. Чиж Л. П. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків: Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів третього освітнього рівня (доктор філософії) спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка водного транспорту» денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 30 с.

96. Чиж Л. П., Хотєєва Н. В. Економічна діагностика : Методичні вказівки і завдання для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 40 с.

97. Чиж Л. П. Економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання до курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 25 с.

98. Чиж Л. П. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків : Методичні вказівки до курсового проєкту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 45 с.

99. Чиж Л. П. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків : Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання.. Одеса : ОНМУ, 2023. 30 с.

100. Чиж Л. П. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків: Методичні вказівки і завдання до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 40 с.

101. Чиж Л.П. Економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка денної і заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2023. 25 с.

102. Чиж Л.П. Економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка денної і заочної форм навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 25 с.

103. Чиж Л.П., Корецька О.В. Економіка підприємств і фінанси. Метод. вказівки і завдання до практичних занять студентів спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації Логістичний менеджмент очної і заочної форм навчання. Одеса: ОНМУ, 2021. 25 с.

104. Чиж Л.П., Корецька О.В. Економіка підприємств і фінанси. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації Логістичний менеджмент заочної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 2021. 30 с.

105. Ширяєва Л.В. Вступ до фаху: методичні рекомендації до семінарських та практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Одеса: ОНМУ, 2023. 37 с.

106. Ширяєва Л.В. Економічна розвідка: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Фінансово-економічна безпека». Одеса: ОНМУ, 2023. 24 с.

107. Ширяєва Л.В. Фінанси, гроші та кредит: методичні рекомендації до семінарських і практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка» Одеса: ОНМУ, 2023. 28 с.

108. Ширяєва Л.В. Фінанси, гроші та кредит: методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» і ОПП «Міжнародна економіка». Одеса: ОНМУ, 2023. 20 с.

109. Ширяєва Л.В. Фнанси: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 Економіка. Одеса: ОНМУ, 2023. 21 с.

110. Ширяєва Л.В., Корецька О.В. Економіка підприємства: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Для спеціальності 13. Механічна інженерія. Одеса: ОНМУ, 2019. 25с.

111. Ширяєва Л.В., Корецька О.В. Основи економіки: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання. Для всіх спеціальностей. Одеса: ОНМУ 2019. 28 с.

112. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Фінансовий моніторинг» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 40 с.

113. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Фінанси» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 27 с.

114. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочного відділення по дисципліні «Фінанси» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 24 с.

115. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий моніторинг» для магістрів спеціальності 051 «Економіка». 90 с.. Одеса: ОНМУ, 2022.

116. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Фінанси: методичні вказівки до практичних занять у СМК Moodle. Одеса: ОНМУ, 2020. 27 с.

117. Ярова Н. В. Економіка підприємства : Методичні вказівки щодо написання рефератів як індивідуальних завдань для здобувачів денної та заочної форми навчання. . Одеса : ОНМУ, 2023. 14 с.

118. Ярова Н. В. Економіка портового господарства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять для здобувачів третього рівня вищої освіти «доктор філософії» . Одеса : ОНМУ, 2023. 26 с.

119. Ярова Н. В. Економіка портового господарства. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти «доктор філософії». Одеса : ОНМУ, 2023. 22 с.

120. Ярова Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів другого рівня вищої освіти «магістр» з дисципліни «Економіка портової діяльності». Одеса : ОНМУ, 2023. 22 с.

121. Ярова Н. В. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять здобувачів другого рівня вищої освіти «магістр» з дисципліни «Економіка портової діяльності». Одеса : ОНМУ, 2023. 25 с.

122. Ярова Н. В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять та організації самостійної роботи здобувачів другого рівня вищої освіти «магістр» з дисципліни «Мікроекономіка (поглиблений рівень)». Одеса : ОНМУ, 2023. 51 с.

123. Ярова Н. В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Міжнародна економіка». Одеса : ОНМУ, 2022. 47 с.

124. Ярова Н. В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Світова економіка і міжнародні економічні віднисини». Одеса : ОНМУ, 2021. 47 с.

125. Ярова Н. В. Міжнародна економіка : Методичні вказівки щодо написання рефератів як індивідуальних завдань для здобувачів денної та заочної форми навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 14 с.

126. Ярова Н. В. Міжнародна економіка : Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів денної та заочної форми навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 47 с.

127. Ярова Н. В. Мікроекономіка (поглиблений рівень) : Анатований конспект лекцій навчальної дисципліни «Мікроекономіка (поглиблений рівень)» для здобувачів другого рівня вищої освіти «магістр». Одеса : ОНМУ, 2023. 22 с.

128. Ярова Н. В. Світова економіка : Методичні вказівки щодо написання рефератів як індивідуальних завдань для здобувачів денної та заочної форми навчання. Одеса : ОНМУ, 2023. 14 с.

129. Ярова Н. В. Світова економіка : Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів денної та заочної форми навчання. . Одеса : ОНМУ, 2023. 47 с.

130. Ярова Н. В., Воркунова О. В. Економіка підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять і організації самостійної роботи здобувачів спеціальності 051 Економіка за ОПП «Економіка підприємства» та ОПП «Міжнародна економіка». Одеса : ОНМУ, 2023. 36 с.

131. Ярова Н. В., Воркунова О. В. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Обґрунтування програми випуску продукції» з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів спеціальності 051 Економіка за ОПП «Економіка підприємства» та ОПП «Міжнародна економіка». Одеса : ОНМУ, 2023. 10 с.

132. Ярова Н. В., Воркунова О. В. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти «доктор філософії» з дисципліни «Економіка портового господарства»». Одеса: ОНМУ, 2022. 37 с.

133. Ярова Н. В., Воркунова О. В. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять здобувачів третього рівня вищої освіти «доктор філософії» з дисципліни «Економіка портового господарства». Одеса: ОНМУ, 2022. 37 с.

134. Ярова Н. В., Воркунова О. В., Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять і організації самостійної роботи студентів та студентів-заочників з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльність» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) ОНМУ. 2022.

135. Ярова Н. В., Хотєєва Н. В. Методичні вказівки «Світові фінансові ринки» щодо проведення семінарських занять і організації самостійної роботи студентів за спеціальністю 051. «Економіка». Одеса: ОНМУ, 2022. 37 с.

Наверх

background