1. Логістичний менеджмент Мета вивчення дисципліни «Логістичний менеджмент»: засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в галузі формування інтегрованих ланцюгів…

 2. Логістика Мета вивчення дисципліни «Логістика»: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з побудови та аналізу функціонування логістичних…

 3. Ризик-менеджмент в морських перевезеннях Метою вивчення дисципліни «Ризик-менеджмент в морських перевезеннях» є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок управління…

 4. Глобалістика Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими поняттями та методологічними основами глобалістики, з’ясування глобальних життєвизначальних проблем…

 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими поняттями та концептуальними основами курсу, змістом основних видів та технологій здійснення ЗЕД на…

 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями та набуття вміння і навичок у регулюванні соціально-трудових відносин у трудовому колективі.…

 7. Управління персоналом Мета навчальної дисципліни - формування системного мислення у майбутніх фахівців, розвиток умінь, здібностей і навичок для ефективного управління…

 8. Управління конкурентоспроможністю Метою курсу є формування у здобувачів системних знань про конкурентну поведінку компаній на ринку, шляхи запобігання монополізації економіки,…

 9. Маркетинг Мета вивчення дисципліни «Маркетинг» – опанування здобувачами спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, формування вмінь і навичок…

 10. Менеджмент портових послуг Метою вивчення дисципліни «Менеджмент портових послуг» є формування у здобувачів базових знань про управління морськими портами, тенденції їх…

 11. Маркетинг Мета вивчення дисципліни "Маркетинг": опанування майбутніми менеджерами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо забезпечення успішності…

 12. Менеджмент Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх економістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних…

 13. Паблік рилейшнз Метою викладання навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» є формування у студентів базових знань про побудову зв’язків з громадськістю, необхідних для…

 14. Корпоративне управління Мета вивчення дисципліни «Корпоративне управління»: ознайомлення студентів з теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та…

 15. Менеджмент організацій Мета вивчення дисципліни «Менеджмент організацій»: формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття вмінь…

 16. Маркетинг на морському транспорті Мета дисципліни «Маркетинг на морському транспорті»: формування теоретичних знань і розуміння основ маркетингової діяльності, які необхідні для…

 17. Організація виробництва Мета дисципліни «Організація виробництва» формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів…

 18. Державне та регіональне управління Мета навчальної дисципліни полягає в наданні студентам системних спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях,…

 19. Основи наукових досліджень Мета вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень»: отримання студентами системних знань в області проведення наукових досліджень і навичок…

 20. Культура наукової мови Мета вивчення курсу «Культура наукової мови»: підвищення загальної мовної культури студентів в усній і письмовій формах наукового стилю, формування…

 21. Методологія та організація наукових досліджень і методика викладання менеджменту Мета вивчення курсу «Методологія та організація наукових досліджень і методика викладання менеджменту»: формування знань з методології, теорії методу…

 22. Менеджмент інтермодальних перевезень Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх економістів базових знань про інтермодаьні перевезення як частини більш загального поняття…

 23. Морегосподарський комплекс Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів базових знань організаційно-правової системи транспорту України та європейської транспортної…

 24. Стратегічне управління Мета дисципліни: вивчення сутності та особливостей стратегічного управління в організаціях різного типу; закласти основу навичок практичного…

 25. Управління змінами Мета дисципліни: освоєння студентами сутності та особливостей реалізації стратегії на підприємствах і практичних навичок прийняття стратегічних…

 26. Стратегічне управління підприємством Мета дисципліни: освоєння студентами сутності та особливостей реалізації стратегії на підприємствах і практичних навичок прийняття стратегічних…

 27. Організація і планування судноремонту Мета навчальної дисципліни ‑ показати роль і місце судноремонту в системі морського транспорту, дати студентам необхідні теоретичні знання про…

 28. Самоменеджмент Мета навчальної дисципліни ‑ оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у…

 29. Теорія організації Мета навчальної дисципліни ‑ формування основоположних уявлень про закони, принципи та механізми функціонування організаційних систем; вироблення…

 30. Управління конфліктами Мета навчальної дисципліни – опанування базовими знаннями з актуальних проблем управління конфліктами, розуміння внутрішніх механізмів конфліктів,…

 31. Організація і планування роботи флоту Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців базових знань з організації і планування роботи флоту та організаційних форм судноплавства,…

 32. Управління інноваціями Метою навчальної дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організацій та…

 33. Менеджмент морських перевезень Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи знань про управління морськими перевезеннями, тенденції їх сучасного розвитку.…

 34. Логістика морських перевезень Метою дисципліни є формування базових знань і розуміння основних завдань морської логістики, методів їх вирішення, а також набуття навичок…

 35. Міжнародні морські організації Метою дисципліни «Міжнародні морські організації» є формування у майбутніх фахівців базових знань щодо створення та практичної діяльності міжнародних…

 36. Етика бізнесу Метою навчальної дисципліни є – надати студентам відповідний обсяг знань, необхідний для майбутньої професійної діяльності в галузі менеджменту,…

 37. Управління якістю Метою дисципліни «Управління якістю» є формування у майбутніх менеджерів системи знань з теорії та методології управління якістю; принципів побудови…

 38. Публічне адміністрування Метою дисципліни «Публічне адміністрування» є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і…

 39. Життєздатність підприємства Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів – майбутніх менеджерів спеціальних знань з теорії та практики управління життєздатністю…

 40. Організація та планування діяльності підприємств морського транспорту Метою вивчення дисципліни «Організація та планування діяльності підприємств морського транспорту» є формування у здобувачів знань про роль та місце…

 41. Паблік рилейшнз Метою вивчення дисципліни «Паблік рилейшнз» є формування у здобувачів системних знань про побудову зв’язків з громадськістю, необхідних для створення…

 42. Міжнародний менеджмент Дисципліна «Міжнародний менеджмент» спрямована на оволодіння теоретичними знаннями з питань організації управління міжнародною компанією, зокрема…

 43. Операційний менеджмент Навчальна дисципліна «Операційний менеджмент» формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальності 073…

 44. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Навчальна дисципліна «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на…

Наверх

background