1. Математичні методи в психології 1)надання студентам систематизованих знань із використання математики в психології, що формує професійну свідомість та самосвідомість; 2)ознайомлення…

 2. Вікова психологія 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) про динаміку вікового розвитку особистості для успішного…

 3. Психофізіологія 1) про фізіологічні і нейрофізіологічні механізми психічних функцій людини, виявлення і з'ясування досягнень психофізіології протягом тривалого…

 4. Oснови клінічної психології 1) усвідомлення значущості клінічної психології в системі психологічного знання; 2) з’ясування закономірностей і структурних особливостей порушень…

 5. Вікова фізіологія і валеологія Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) основні фізіологічні системи організму, закони, що визначають їхню…

 6. Диференціальна психологія Мета викладання навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» є: Розвиток у студентів професійного мислення та засвоєння основних принципів,…

 7. Вступ до фаху Метою навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є формування в студентів знань про закономірності психологічних процесів як одного з головних компонентів…

 8. Демографія Метою навчальної дисципліни «Демографія» є формування в студентів знань про закономірності процесів відтворення населення як один із головних…

 9. Психодіагностика Метою дисципліни "Психодіагностика" орієнтована на теоретичну і практичну підготовку до одного з основних видів професійної діяльності психолога - до…

 10. Арт-терапія Метою дисципліни «АРТ терапія» є 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) з теоретичними та практичними…

 11. Загальна психологія Метою дисципліни «Загальна психологія» є 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань: 1) про основні пізнавальні…

 12. Юридична психологія Метою дисципліни “Юридична психологія” є опанування студентами системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок…

 13. Кримінальна та судова психологія Метою курсу є опанування студентами системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок психологічного опосередкування…

 14. Історія психології Метою навчальної дисципліни «Історія психології» є ознайомлення студентів з основними етапами розвитку світової і вітчизняної психології, що…

 15. Психологія здоров’я 1) про здоров'я заради здорової людини, уявлення про профілактику фізичного, психічного і соціального здоров'я для успішного професійного становлення…

 16. Основи психологічного консультування 1) знайомлення практичних психологів з теоретичними знаннями та практичними навичками з основ психологічного консультування; 2) формування цілісного…

 17. Економічна психологія та психологія підприємницької діяльності Метою дисципліни «Економічна психологія та психологія підприємницької діяльності» є: ознайомлення студентів з теоретичними знаннями та практичними…

 18. Соціальна психологія Метою дисципліни «Соціальна психологія» полягає у створенні умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх…

 19. Психологія управління Метою дисципліни «Психологія управління» є з’ясування психологічних особливостей суб’єкта управління – керівника (прийоми, методи здійснення…

 20. Психологія бізнесу PR та реклами 1)оволодіння навичками управління різними сферами суспільного буття, використання її механізмів для досягнення оптимальних результатів у…

 21. Політична психологія Метою дисципліни «Політична психологія» є ознайомлення студентів з проблемами теорії і практики сучасної політичної психології, формування початкових…

 22. Сімейна психологія Мета викладання навчальної дисципліни «Сімейна психологія»: - ознайомити студентів з психологією шлюбно-сімейних стосунків як науковою дисципліною та…

 23. Психологія сексуальності 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) формування сексуальної культури, настанов та цінностей на основі…

 24. Психологія стресу в професійній діяльності Мета вивчення курсу: засвоєння базових знань із психології стресу в професійній діяльності, оволодіння необхідними практичними та елементарними…

 25. Спеціальна психологія 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) про основні закономірності психічного розвитку дитини з особливими…

 26. Психологічна служба в системі освіти Метою дисципліни «Психологічна служба в системі освіти» є: сприяння становленню професійної компетентності майбутніх практичних психологів шляхом…

 27. Етнопсихологія Метою навчальної дисципліни “Етнопсихологія” є засвоєння студентами специфіки етнопсихологічного виміру суспільства; предмета, методів психологічного…

 28. Психологія спорту (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) формування у студентів поглиблених знань в області психології…

 29. Методологічні та теоретичні проблеми психології Метою навчальної дисципліни «Методологічні та теоретичні проблеми психології» є формування у студентів цілісного уявлення про сучасну проблематику…

 30. Психосоматика та соматопсихіка (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) підготовка фахівця до професійної діяльності в галузі психології;…

 31. Педагогічна психологія 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) про динаміку вікового розвитку особистості для успішного…

 32. Психологія самореалізації (вибіркова) Метою навчальної дисципліни «Психологія самореалізації» є формування у студентів науково-психологічного уявлення про епістемологію та методології…

 33. Методика викладання психології 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) про особливості і принципи діяльності викладання психології та 2)…

 34. Психокорекція Метою викладання навчальної дисципліни "Психокорекції" є ознайомлення студентів з теоретичними засадами психокорекційної роботи, її основними…

 35. Психологія творчості (вибіркова) Метою навчальної дисципліни «Психологія творчості» є оволодіння студентами теоретичними і методичними основами психології творчості з акцентом на…

 36. Військово психологія та психологія у екстремальних умовах (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) забезпечити студентів вміннями та навичкам практичної діяльності в…

 37. Кризова психологія та консультування співробітників морського транспорту (вибіркова) Метою навчальної дисципліни «Кризова психологiя та консультування працiвникiв морського транспорту» є надати студентам лекційний і практичний…

 38. Комунікативна психологія та конфліктологія морегосподарчої галузі (вибіркова) Мета 1) оволодіння глибокими теоретичними знаннями про ефективну комунікацію і вироблення стійких практичних навичок конструктивного вирішення…

 39. Чинники успішного працевлаштування в морегосподарській галузі (вибіркова) 1)надання студентам систематизованих знань, що формує професійну свідомість та самосвідомість; 2) формування знань, умінь і особистісної готовності…

 40. Реабілітаційна психологія працівників морського транспорту (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) ознайомити студентів з психологічними особливостями людини, які…

 41. Тактика поведінки медпрацівників (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) сформувати у студентів цілісне уявлення про основні принципи…

 42. Соціальна педагогіка (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) забезпечення студентів необхідними знаннями з основ соціальної…

 43. Експериментальна психологія 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) вивчення наукових підходів до організації та проведення…

 44. Основи дефектології 1) ознайомлення майбутніх практичних психологів з основними поняттями дефектології, із особливостями і закономірностями розвитку осіб з вадами…

 45. Психологія праці та інженерна психологія Метою дисципліни «Психологія праці та інженерна психологія» є засвоєння базових знань із психології праці та інженерної психології, оволодіння…

 46. Психологія особистості та особистісного розвитку (вибіркова) Мета вивчення курсу: засвоєння базових знань з психології особистості та особистісного розвитку, оволодіння необхідними практичними та елементарними…

 47. Основи патопсихології 1) ознайомлення студентів з сучасними уявленнями про патопсихології і її місця в сучасній клінічній психології; 2) професійна підготовка майбутніх…

 48. Сучасні теорії глибинної психології 1) ознайомлення студентів з існуючими теоріями глибинної психології, 2) формування аналітичного розуміння психічних процесів, 3) надання практичних…

 49. Акмеологія (вибіркова) Метою навчальної дисципліни «Акмеологія» є вивчення системи акмеологічного знання, формування вмінь розв'язувати спектр акмеологічних проблем і…

 50. Віктимологія (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) формування поглиблених знань та професійних компетенцій в області…

 51. Гендерна психологія (вибіркова) Мета викладання навчальної дисципліни «Гендерна психологія»: - формування систематизованих знань про теоретико-методологічні засади гендерної…

 52. Дитяча та підліткова психологія (вибіркова) Метою дисципліни «Дитяча та підліткова психологія» є вивчення основ аналізу психічного розвитку; володіння основними критеріями та технологіями…

 53. Екзистенційна психологія (вибіркова) Метою навчальної дисципліни «Екзистенційна психологія» є розвинути у студентiв iнтерес до феноменiв духовного життя i навички саморефлексiї;…

 54. Наукові школи та теорії сучасної психології (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) є формування у студентів знань щодо основних етапів і напрямків…

 55. Основи кадрової та профорієнтаційної роботи на морському транспорті (вибіркова) Метою дисципліни «Основи кадрової та профорієнтаційної роботи на морському транспорті» надати студентам лекційний і практичний матеріал, необхідний…

 56. Основи психогенетики Метою дисципліни «Основи психогенетики» ознайомити студентів із основами психогенетики та сприяти формуванню психогенетичних знань, умінь, навичок…

 57. Паліативна та хоспісна допомога (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) спрямоване на ознайомлення студентів із знаннями щодо особливостей…

 58. Пенітенціарна психологія (вибіркова) Метою вивчення дисципліни «Пенітенціарна психологія» - полягає у ознайомленні студентів з системою загальнотеоретичних знань психологічного…

 59. Перинатальна психологія (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) формування поглиблених знань в області перинатальної психології та…

 60. Правове забезпечення практичної психології (вибіркова) Метою дисципліни “Правове забезпечення практичної психології” є опанування студентами системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань,…

 61. Психологія девіантної поведінки (вибіркова) 1) ознайомлення майбутніх практичних психологів із особливостями і закономірностями базових понять, які стосуються проблеми девіантної поведінки; 2)…

 62. Психологія кризових станів особистості (вибіркова) Метою дисципліни «Психологія кризових станів особистості» є вивчення теоретичних підходів до визначення терміну криза та екстремальність як…

 63. Психологія лідерства (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) формування поглиблених знань в області психології лідерства,…

 64. Психологія релігійної толерантності на морському транспорті (вибіркова) Метою навчальної дисципліни «Психологія релігійної толерантності на морському транспорті» є познайомити слухачів з релігійними підходами в контексті…

 65. Психологія свідомості (вибіркова) Мета навчальної дисципліни «Психологія свідомості» є отримання поглиблених знань з проблем дослідження свідомості в сучасній когнітивній психології і…

 66. Психологія часу (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи…

 67. Суїцидологія (вибіркова) 1. Розуміння та усвідомлення студентами соціальної значущості системних знань 1) є розкрити сутність клініко-психологічних проявів та особливостей…

 68. Методологія наукових досліджень Навчальна дисципліна вивчає основні питання, що пов’язані з зрозумінням своєрідності методології наукових досліджень як наукової сфери психологічних…

 69. Психології медіації та переговорного процесу Навчальна дисципліна вивчає основні питання, що пов’язані з зрозумінням cпецифіки «Психології медіації та переговорного процесу» як наукової галузі…

 70. Основи наукових досліджень та академічна доброчесність Навчальна дисципліна вивчає основні питання, що пов’язані з зрозумінням специфіки «Основ наукових досліджень та академічної доброчесності» як…

 71. Психологія прокрастинації спеціалістів морегосподарської галузі Навчальна дисципліна вивчає основні питання, що пов’язані з зрозумінням своєрідності психології прокрастинації спеціалістів морегосподарської…

 72. Психологія самореалізації в морегосподарської галузі Навчальна дисципліна вивчає основні питання, що пов’язані з зрозумінням своєрідності психології самореалізації в морегосподарської галузі як…

 73. Психологія туризму Навчальна дисципліна вивчає основні питання, що пов’язані з зрозумінням своєрідності психології туризму як наукової сфери психологічних знань;…

Наверх

background