Науково-дослідна діяльність безперервно ведеться на кафедрі з дня її існування.

За час свого існування на кафедрі постійно проводилася науково-дослідна робота, яка отримала високу оцінку фахівців в транспортній галузі.

З 2012 року по 2017 рік при Науково-дослідному інституті фундаментальних і прикладних досліджень співробітниками кафедри, здобувачами, аспірантами, а також студентами велася робота по темі «Удосконалення методології управління портами» ( № держ. реєстрації 0112U004303). Керівник НДР: Зав.каф. «Експлуатація морських портів», к.т.н., доц. Кириллова О.В.

З 2015 року кафедра працює над темою науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування і розвитку портів». За результатами роботи над темою опубліковані дві колективні монографії.

Сьогодні на кафедрі «ЕПІТВР» ведеться науково-дослідна робота аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук ( Ph.D).

У 2016-17 навчальному році на кафедрі виконані і успішно захищені в Спеціалізованому вченій раді ОНМУ дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Е. В. Кириллової «Теоретичні основи управління роботою флоту у транспортно-технологічних системах» і кандидатська дисертація А.О. Мурадьяна «Методичні основи узгодженого управління процесом перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах».

Публікаційна активність співробітників випускової кафедри "Експлуатація портів і технологія вантажних робіт"

ЗАТВЕРДЖЕННО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ РАДОЮ ОНМУ
від 13 вересня 2021 р. (протокол № 1)
Введено в дію Наказом РЕКТОРА № 332-орг від 13.10.21 р.

1. Назва наукової школи
«Управління функціонуванням та розвитком портів і сервісних підприємств у транспортних системах»
«Operation and Development Management of Ports and Service Enterprises in Transport Systems»

2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації:
27 Транспорт, 275 «Транспортні системи (за видами)»

3. Загальні відомості про школу:

3.1. Засновники наукової школи

У 2021-22 н. р. в Одеському національному морському університеті на кафедрі «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» на підставі багаторічного досвіду наукових досліджень та прикладних розробок у сфері транспортних технологій і систем, а також у сфері управління експлуатаційною діяльністю та розвитком портів, портових технологій і систем була організована та офіційно створена у рамках галузі знань 27 «Транспорт» НАУКОВА ШКОЛА «Управління функціонуванням та розвитком портів і сервісних підприємств у транспортних системах» (протокол № 3 засідання Вченої Ради ОНМУ від 06 жовтня 2021 р.; введено в дію Наказом Ректора ОНМУ № 332-орг від 13 жовтня 2021 р.).
Наукова школа «Управління функціонуванням та розвитком портів і сервісних підприємств у транспортних системах»:

- організована та офіційно створена завідувачем кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ КИРИЛЛОВОЮ Оленою Вікторівною - доктором технічних наук, професором, член-кореспондентом Транспортної академії України, експертом Галузевої експертної ради 27 - «Транспорт» Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти України (протокол № 3 засідання Вченої Ради ОНМУ від 06 жовтня 2021 р.; введено в дію Наказом Ректора ОНМУ № 332-орг від 13 жовтня 2021 р.);

- заснована науково-педагогічними працівниками кафедри «Експлуатація морських портів» ОНМУ СМОЛЯНКІНИМ Тимофієм Сергійовичем, АНАНЬЇНОЮ Вірою Захарівною та МАГАМАДОВИМ Олексієм Різаудіновичем при взаємодії з представниками портового виробництва ДАНЧЕНКО Олексій Євгеновичем і ВОЛКОНОВІЧЕМ Юрій Олександрович.

Smolyankin

СМОЛЯНКІН Тимофій Сергійович
к.т.н., доцент,
завідувач кафедри «Експлуатація морських портів»
(з 1951 р. по 1970 р.),
Почесний працівник морського флоту

Ananiina

АНАНЬЇНА Віра Захарівна
д.т.н., професор,
завідувач кафедри «Експлуатація морських портів»
(з 1980 р. по 1992 р.)

Magamadov

МАГАМАДОВ Олексій Різаудінович
к.т.н., професор,
завідувач кафедри «Експлуатація морських портів»
(з 1992 р. по 2002 р.)

Наукова школа «Управління функціонуванням та розвитком портів і сервісних підприємств у транспортних системах» заснована при взаємодії з представниками портового виробництва:

Danchenko

ДАНЧЕНКО Олексій Євгенович
(1904-1983 рр.) - випускник експлуатаційного факультету Одеського інституту інженерів морського флоту, один із організаторів та керівників вітчизняної морської галузі, начальник Одеського морського порту (1945-1949 рр.), начальник Чорноморського морського пароплавства (ЧМП) (1949-1953 рр. та 1956-1976 рр.).

Volkonovich

ВОЛКОНОВІЧ Юрій Олександрович
(1913-1986 рр.) - випускник експлуатаційного факультету Одеського інституту інженерів морського флоту, організатор портового господарства на Чорному та Азовському морях, начальник великих морських портів, Почесний працівник морського флоту.

3.2. Керівник наукової школи кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» (ЕПТВР)


Kirilova

КИРИЛЛОВА Олена Вікторівна
д.т.н., професор,
завідувач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ,
член-кореспондент Транспортної академії України,
експерт Галузевої експертної ради 27-«Транспорт» Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти України
Наверх

background