Історичні дисципліни

1. Кязимова Г.Х. Окупаційний режим в Україні 1939-1944 // Історія України: тексти лекцій та документи. — ч. І / І.Л. Сабадирьов, М.І. Михайлуца, Г.Х. Кязимова. Одеса: Вид-во, ОНМУ. 1998. С. 17-35.
2. Кязимова Г.Х. Історія України. Тексти лекцій та документальні матеріали. Частина 2. /Кязимова Г.Х., Михайлуца М.І.// Одеса: Вид-во ОНМУ, 2005. 70 с.
3. Михайлуца М.І. Історія України: тексти лекцій та документальні матеріали [до 65-ї річниці Великої Вітчизняної війни] / Г.Х. Кязимова, М.І. Михайлуца, І.Л. Сабадирьов. Ч. ІІІ. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2006. 24 с.
4. Михайлуца М.І. Окупаційний режим в Україні в 1939-1944 рр. // Історія України: тексти лекцій та докум. матеріали. Ч. І. / І.Л.Сабадирьов, Г.Х.Кязимова, М.І.Михайлуца. Одеса: Вид-во ОНМУ, 1998. С. 36-54.
5. Михайлуца М.І. Антицерковна політика в Україні в умовах тоталітаризму (20-30-ті рр. ХХ ст.): історико-правовий аспект // Історія України: [тексти лекцій та докум. матеріали]. Ч. ІІ. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2005. С. 48-70.
6. Михайлуца М.І. Історія України: тексти лекцій та документальні матеріали [до 65-ї річниці Великої Вітчизняної війни] / Г.Х. Кязимова, М.І. Михайлуца, І.Л. Сабадирьов. Ч. ІІІ. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2006. 24 с.
7. Михайлуца М.І. Влада і Православна церква на Півдні України у період сталінщини: документи і матеріали. Розділ «Війна 1939-1945 рр.»: метод. матеріали [для студ.-юристів] / М.І.Михайлуца, Г.Х.Кязимова. —Одеса: Вид-во ОНМУ, 2009. — 56 с.
8. Михайлуца М.І. Історія і державність України: факти, довідки та думки : Навчальний посібник. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2010. — 127 с.
9. Левченко В. В. Методичні рекомендації до планів семінарських занять та теми рефератів з історії України. Одеса. 2010. 18 с.
10. Левченко В. В. Влада і система вищої освіти в Україні в 1917-1930-х рр.: документи і матеріали. Одеса: Вид-во ОНМУ. 2010. 45 с.
11. Історія української культури: навчальний посібник / Упоряд.: М.І. Михайлуца, В.В. Левченко, О.В. Осипенко. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2011. — 84 с.
12. Історія держави і права України: навчальний посібник / Упоряд.: М.І. Михайлуца, Г.Х. Кязимова, В.В. Левченко, О.В. Осипенко. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2012. — 145 с.
13. Історія України: новітні концепції: навчальний посібник / Упоряд.: М.І. Михайлуца, Г.Х. Кязимова, В.В. Левченко, О.В. Осипенко. — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2013. — 140 с.
14. Постаті в історії української культури: матеріали для самостійної роботи студентів / Упоряд. В. В. Левченко, О. В. Осипенко; Відп. ред. М. І. Михайлуца. Одеса. 2014. 72 с.
15. История украинской культуры: учебное пособие / Сост. В.В. Левченко, А.В. Осипенко; Отв. ред. Н.И. Михайлуца. Одесса: б. и.. 2015. 88 с.
16. History of Ukrainian culture: textbook / Authors: T.N. Konopacka, V.V. Levchenko, A.V. Osypenko. Odessa. 2016. 48 р.
17. Михайлуца М.І., Погромський В.О., Савельєва І.В. Україна в історії міжнародних економічних відносин (ХХ-ХХІ ст.). Навчальний посібник / М.І. Михайлуца, В.О. Погромський, І.В. Савельєва. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 360 с.
18. Кязимова Г. Х. Методичний посібник з ІДІПЗК для студентів з/ф ЮФ – електронна версія. 2016 р.
19. Кязимова Г. Х. Контент дистанційного лекційного курсу з дисципліни ІДІПЗК – електронна версія. 2016 р.
20. Історія української культури: навчальний посібник. Друге вид., доповн. та доопрац. / Упоряд. В.В. Левченко, М.І. Михайлуца, О.В. Осипенко. Одеса. 2018. 84 с.
21. Михайлуца М.І., Шипотілова О.П. Історія України і її державності: осучаснений погляд. Навчальний посібник / Микола Іванович Михайлуца, Олена Павлівна Шипотілова. Херсон: Вид-во Грінь Д.С., 2018. 173 с.
22. Кязимова Г. Х. Методичний посібник з історії України для студентів-іноземців. 2018. Одеса:ОНМУ. 76 с.
23. Кязимова Г. Х. Навчальний посібник з ІДіПЗК (Ч. І). 2019. (електронний варіант) 70 с.
24. Кязимова Г.Х. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина II. (ХХ – ХХІ ст.). навч. посібник. Одеса, ОНМУ. 70 с. (електронний варіант)(затверджено на засіданні Вченої ради ОНМУ від 28.08.2020)
25. Осипенко О.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів «Словник історико-правових термінів до курсу «Історія держави і права України» / Укл. Осипенко О.В. Одеса, 2020. 80 с.

Філологічні дисципліни

1. Коробко Т.О. Збірник вправ і завдань для підготовчого відділення. Одеса: ОГМУ, 1996.
2. Коробко Т.О. Займенник як частина мови. Методичні вказівки для всіх спеціальностей. Одеса: ОНМУ, 2001.
3. Дзинглюк О.С. Розгляднайважливішихпитань при вивченнірозділу «Фразеологія» // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2001. — 15 с.
4. Дзинглюк О.С. Дієслово як самостійначастинамови // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2001. — 15 с.
5. Коробко Т.О. Прислівник як частина мови. Методичні вказівки для всіх спеціальностей. Одеса: ОНМУ, 2003.
6. Гогуленко О.П. Словник-довідник ринкової термінології//Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2005. — 20 с.
7. Дзинглюк О.С. Експлуатаціяморського флоту. Російсько-український словник основнихтермінів // Словник — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2006. — 35 с.
8. Гогуленко О.П. Прийменникові конструкції//Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2006. — 28 с.
9. Дзинглюк О.С. Українськамова за професійнимспрямуванням // Зб. тестів — Одеса: Вид-во ОНМУ, 2007. — 84 с.
10. Коробко Т.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Тести. Одеса: ОНМУ, 2007.
11. Коробко Т.О. Диктанти із завданнями. Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2008.
12. Дзинглюк О.С. Синтаксис і пунктуаціяпрофесійногоспілкування. Ч. 1 // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2008. — 22 с.
13. Гогуленко О.П. Службові документи// Метод. вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2008. — 32 с.
14. Дзинглюк О.С. Синтаксис і пунктуаціяпрофесійногоспілкування. Ч. 2 // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2009. — 31 с.
15. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.ПУкраїнськалітература: віддавнини до сучасності. // Метод. вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2010. — 90 с.
16. Дзинглюк О.С. Лінгвістичні словники та робота з ними // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2011. — 28 с.
17. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С Українськамова за професійнимспрямуванням// Навчальнийпосібник — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2012. — 97 с.
18. Коробко Т.О. Грамматическиетаблицы. Часть 1. Методическоепособие по русскомуязыку для иностранныхстудентов. Одеса: ОНМУ, 2013.
19. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С. Тексти, діалоги та контрольнізавдання з українськоїмови для студентів-іноземців. // Метод. вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2013. — 40 с.
20. Коробко Т.О. Первые уроки по физике и химии. Методическиеуказания и контрольныезадания по русскомуязыку для иностранныхстудентов. Одеса: ОНМУ, 2014.
21. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С. Українськамова за професійнимспрямуванням.//Курс лекцій — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2014. — 50 с.
22. О. П. Гогуленко, О. С. Дзинглюк. Українськамова за професійнимспрямуванням: курс лекцій // Навчальнийпосібник . – Одеса: ОНМУ, 2014. – 63 с.
23. Коробко Т.О. Будова слова. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
24. Коробко Т.О. Лексика, стилістика і культура мовлення. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
25. Коробко Т.О. Стилістика. Збірник вправ для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
26. Коробко Т.О. Дієслово як частина мови. Збірник вправ для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
27. Коробко Т.О. Як писати твір-роздум. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення. Одеса: ОНМУ, 2015.
28. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С.Українськамова як іноземна у таблицях. // Метод.вказівки — Одеса: Вид-во ОНМУ, — 2015. — 50 с.
29. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.СУкраїнська мова за професійним спрямуванням. Конспект лекцій. Одеса: ОНМУ, 2016 .—74 с.
30. Коробко Т.О. Норми вживання числівника. Збірник вправ для практичних та самостійних занять іноземних студентів. Одеса: ОНМУ, 2017.
31. Коробко Т.О. Граматичні таблиці. Частина 2. Методичний посібник для іноземних студентів. Одеса: ОНМУ, 2017.
32. Коробко Т.О.. Практичний курс української мови. Комунікативний практикум для іноземних студентів. Одеса: ОНМУ, 2018
33. Коробко Т.О. Розвиток культури усного і писемного мовлення. Практикум//Навчальний посібник для всіх напрямків підготовки (рекомендація до друку Вченої ради ОНМУ). Одеса: ОНМУ, 2018,— 115с.
34. О. П. Гогуленко, О. С. Дзинглюк. Українськамова за професійнимспрямуванням: курс лекцій // Навчальнийпосібник . – Одеса: ОНМУ, 2019. – 167 с.
35. Дзинглюк О.С. Українська лексикографія. Лінгвістичні словники та робота з ними. // Навчальнийпосібник . – Одеса: ОНМУ, 2018. – 75 с.
36. Гогуленко О.П., Дзинглюк О.С ,Коробко Т.О. Українська мова за професійним спрямуванням у тестових завданнях. Навчальний посібник.(у співавторстві) (рекомендація до друку Вченої ради ОНМУ). Одеса: ОНМУ, 2020.
37. Коробко Т.О. Країнознавство: навчальний посібник (українською, російською та англійською мовами).(у співавторстві) (рекомендація до друку Вченої ради ОНМУ). Одеса: ОНМУ, 2020.
38. Коробко Т.О. Тестові завдання до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» . Одеса: ОНМУ, 2021, 82с.

Наверх

background