Вітаємо вас, шановний відвідувач, на сторінці інтерактивного довідника освітнього середовища ОНМУ

В цьому довіднику Ви ознайомитесь зі структурою освітнього процесу в ОНМУ, інститутами та кафедрами, а також з тим, як поводити себе у ОНМУ, зі складовими та філософією безбар’єрності.

Філософія безбар’єрності

Філософія безбар’єрності – це не тільки якісь набір норм, правил, технічних пристроїв.

Це відображення духовного стану суспільства, рівня його милосердя та емпатії, іншими словами це суспільство без обмежень для людей в тих сферах, де вони відчувають певні бар'єри: освітній, сфері зайнятості, доступу до інформації тощо.

Чимало років безбар’єрність асоціювалася у багатьох людей лише з подоланням фізичних перешкод – облаштуванням пандусів і підіймачів. Насправді ж це поняття ширше і стосується, без перебільшення, кожного.

Для кращого розуміння, що таке безбар’єрність, варто знати складові безбар’єрності:

Фізична безбар'єрність - створення середовища, в якому громадські місця, транспорт і послуги є фізично доступними для всіх суспільних груп, в т. ч. людей з інвалідністю, маломобільних людей, батьків з дитячими візочками та ін.

Освітня безбар’єрність – створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

Цифрова безбар'єрність – є можливість відкритого доступу до швидкісного інтернету тим, для кого він є критичною необхідністю та умовою для спілкування, придбання речей, навчання, творчої та соціальної реалізації, а також інших потреб.

Інформаційна безбар’єрність – люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій.

Економічна безбар’єрність – всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

Безбар’єрне середовище – це простір необмежених можливостей, в якому немає місця дискримінації та враховуються інтереси кожного.

В ОНМУ за останні роки багато зроблено для створення безбар’єрного середовища, а саме фізичної, освітньої, цифрової, інформаційної свободи та розуміння усього нашого великого колективу щодо необхідністі цих складових забезпечення рівного доступу до освіти, розвитку особистості кожної людини незалежно від її особливостей.

Тобто, вектор наших зусиль направлений на забезпечення рівного доступу всім нашим вступникам, студентам, іншим здобувачам освіти, зацікавленим нашими послугами, викладачам та працівникам університету до освітніх послуг, можливостей займатись наукою, розвитком особистості, фізичного оточення, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів та послуг, які може надавати ОНМУ.

Загальна інформація про ОНМУ

З моменту свого заснування Одеський національний морський університет посідає перше місце в лавах фундаторів морської інженерної освіти. Зазираючи за багаторічний відрізок минулого, представляємо короткий нарис основних історичних етапів, які пройшов колектив кількох поколінь учених і співробітників ОІІВТ-ОНМУ — людей, які прославили наш заклад, ототожнюючи себе з ним.

Основним документом, який встановлює порядок навчання в ОНМУ є Положення про організацію освітнього процесу в ОНМУ.

Освітній процес в ОНМУ - це система навчальних, наукових, методичних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до стандартів вищої освіти за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями освіти, що побудована з урахуванням сучасних інформаційних технологій.

Освітній процес в університеті спрямований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, яка здатна до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в різних сферах та галузях суспільства та держави.

  Освітня діяльність ОНМУ спрямована на реалізацію парадигми студентоцентрованого навчання та базується на принципах:
 • людиноцентризму, гуманізму, демократизму, верховенстві права;
 • відповідність чинному законодавству України;
 • єдності навчання, виховання та розвитку;
 • вихованні патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формуванні усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • доступності для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 • формуванні поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формуванні громадянської культури та культури демократії;
 • забезпеченні рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • якості надання освіти та освітніх послуг;
 • інтеграції з ринком праці;
 • свободі вибору видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • академічної доброчесності;
 • академічної свободи;
 • формуванні культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручанні політичних партій та релігійних організацій в освітній процес;
 • нетерпимості до проявів корупції та хабарництва.

Детальніше


Безбар’єрність в ОНМУ

В ОНМУ поетапно реалізується програма організації навчального середовища для студентів з особливими потребами.

Метою програми є створення найбільш сприятливих умов для комфортного навчання за спеціальностями та освітніми програмами, яки впроваджуються в університеті за рахунок доступності, як безпосередньо навчальних занять, спілкування з викладачами, науковцями, студентами за допомогою сучасних дистанційних технологій так і пристосування частини навчальних приміщень для навчання в них осіб, яким потрібні додаткові прилади.

  Зокрема, повністю доступними для наших вступників та студентів, якім необхідно безбар’єрне освітнє середовище є:
 • приймальна комісія,
  1. всі аудиторії і лабораторії що розташовані на усіх поверхах:
  2. навчально-адміністратівного корпуса,
  3. першого поверху навчального та лабораторного корпусів,
   • спеціалізовані лабораторії та тренажерні комплекси машинної зали,
   • судновий тренажерний комплекс,
   • комплекс навчальних майстерень,
   • центр міжвузівської освіти
   • центр духовного розвитку,
   • арт-клуб,
   • психологічна служба,
   • науково-технічна бібліотека та читальна зала,
   • загальні комп’ютерні класи,
   • спортивний комплекс,
   • їдальня,
   • низка спеціалізованих лабораторій технічних кафедр.
    • Частково доступними, обладнаними східцями та широкими дверми є усі гуртожитки студентського містечка.

     Провадиться активна робота з реконструкції навчальних приміщень, що розташовані на інших поверхах навчальних корпусів з метою створення свобідного доступу до них без усіляких обмежень.

     Студенти з особливими потребами мають усі можливості для навчання за індивідуальними графіками та у дистанційному режимі з повним Інтернет-доступом до навчальних матеріалів і до консультативної підтримки з боку викладачів.

Наверх