1. Морська торгівля Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо сучасної ролі, закономірностей розвитку,…

 2. Організація біржової діяльності Метою викладання дисципліни є глибоке та всебічне вивчення механізмів функціонування біржового ринку через призму світового досвіду функціонування…

 3. Організація торгівлі Мета дисципліни – надання спеціальних теоретичних знань щодо організації торговельної діяльності за сучасних умов госпо¬дарювання.…

 4. Стратегія бізнесу Метою курсу є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки…

 5. Інформаційні системи і технології в бізнесі Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в бізнесі» є формування теоретичних знань з основ створення та…

 6. Підприємництво Мета дисципліни «Підприємництво»: одержати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички з організації та здійснення підприємницької…

 7. Товарознавство Метою викладання навчальної дисципліни «Товарознавство» є оволодіння студентами знаннями щодо дослідження асортименту та якості товарів, щодо…

 8. Оціночна діяльність в морській галузі Мета навчальної освітньої компоненти - формування теоретичних знань і практичних навичок щодо порядку оцінювання майна, майнових прав та бізнесу…

 9. Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Мета дисципліни –формування у студентів базових уявлень з питань теорії і практики підприємницької торгівельної та біржової діяльності як системи…

 10. Біржова справа Мета дисципліни - формування системи знань з організації і функціонування біржового ринку як складового елементу інфраструктури ринку, технології…

 11. Інвестиційний менеджмент Мета навчальної освітньої компоненти – формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань в галузі управління…

 12. Фінансовий менеджмент Мета навчальної освітньої компоненти – набуття студентами теоретичних та практичних навичок щодо управління фінансами у організаціях різних форм…

 13. Організація готельного господарства формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок по здійсненню організації готельного господарства, починаючи з процедури…

 14. Організація ресторанного господарства - формування у студентів системи знань стосовно принципів організації роботи закладів ресторанного господарства, а також здатності виконувати…

 15. Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу надання ґрунтовних знань із сучасних наукових концепцій, понять, методів дослідження рекреалогії та формування у студентів розуміння сутності…

 16. Банківська справа Мета дисципліни - формування системи знань з організації і функціонування банківського сектору як складового елементу інфраструктури ринку,…

 17. Організація анімаційної діяльності формування системи спеціальних знань в галузі туристичної і готельної анімації, знань принципів створення, методів контролю та обліку ефективності…

 18. Організація екскурсійної діяльності Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й…

 19. Соціальне підприємництво Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальне підприємництво» є узагальнення та систематизація знань щодо організації та здійснення…

 20. Облік і аудит в туризмі Метою вивчення освітньої компоненти є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації бухгалтерського обліку й…

 21. Організація підприємницької діяльності в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення актуальних питань організації та економіки підприємницької діяльності в туризмі, що створює умови…

 22. Управління персоналом Мета навчальної освітньої компоненти - формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо розробки та здійснення кадрової політики в…

 23. Світовий та український ринок туристичних послуг Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях методології…

 24. Транспортне забезпечення в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з транспортного забезпечення…

 25. Організація морських та річкових круїзів Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських круїзних перевезень, у…

 26. Індустрія гостинності Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно основ організації індустрії…

 27. Страхування в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з теорією страхової справи та формування практичних навичок учасника сучасного туристичного…

 28. Спеціалізований туризм Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними видами спеціалізованого туризму, їх специфікою та особливостями…

 29. Ціноутворення в туризмі Метою вивчення освітньої компоненти є формування у студентів сучасного економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку туризму та готельної…

 30. Якість та комфортабельність пасажирських перевезень Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань і розумінь концептуальних основ якості та комфортабельності організації і…

 31. Паспортно-візове та митне забезпечення в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи професійних теоретичних знань і практичних вмінь та навичок з технології і організації…

 32. Маркетингові дослідження у туристичному бізнесі Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі маркетингу індустрії туризму, набуття…

 33. Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ стандартизації, сертифікації та ліцензування туристичних послуг та ознайомлення…

 34. Системи управління якістю в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань із застосування інструментарію управління якістю на підприємствах у…

 35. Інформаційні системи і методи в туризмі Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо побудови сучасних інформаційних систем, їх…

 36. Основи туризмознавства (Основи туризмозавства та Організація туристичних подорожей) Метою викладання навчальної дисципліни є: 1. Отримання студентами необхідних знань з наукових основ туризмознавства, з сучасного діловодства, із…

 37. Стратегичний розвиток туристичних дестинацій Метою освітньою компоненти є знання про еволюцію систем управління підприємством, специфіку процесу стратегічного управління, концепції середи…

 38. Географія туризму (Туристичне країнознавство) Метою викладання навчальної дисципліни є: 1. Отримання майбутніми фахівцями в галузі туризму системи знань теорії та методології географічних…

 39. Методологія і організація наукових досліджень Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових…

 40. Туризмологія: історія та методологія науки туризму Метою викладання дисципліни є узагальнення у студентів накопичених знань за період вивчення туризмологічних дисциплін, формування системних знань…

 41. Міжнародна туристична політика Метою вивчення дисципліни є забезпечення майбутніх фахівців у сфері туризм теоретичними та практичними знаннями та навичками у галузі міжнародної…

 42. Організація морських і річкових круїзів Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських круїзних перевезень, у…

 43. Рекреаційні системи і технології в туризмі Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами створення та розміщення рекреаційних систем у географічному просторі,…

 44. Інформаційні технології в туризмі Метою викладання дисципліни є надання студентам, майбутнім фахівцям у сфері туризму комплексу знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення…

 45. Історія підприємницької діяльності Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх підприємців професійної культури на основі уявлень про закономірності розвитку підприємництва;…

 46. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг Метою навчальної дисципліни "Стандартизація і сертифікація продукції та послуг" є формування у студентів знань з управління якістю, стандартизації і…

 47. Потенціал і розвиток підприємства Мета дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової…

 48. Фінансове підприємництво Мета навчальної освітньої компоненти – набуття здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань у сфері організації та розвитку фінансових…

 49. Планування підприємницької діяльності Мета навчальної освітньої компоненти – формування у здобувачів вищої освіти в теоретичних знань і практичних навичок з методики, процесів та системи…

 50. Інноваційне підприємництво та розвиток стартапів Одержання фундаментальних теоретичних знань та отримання практичних навичок зі створення та реалізації стратап-проектів.…

 51. Бізнес в судноплавстві Мета дисципліни «Бізнес в судноплавству»: одержати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички з організації та здійснення бізнесу в…

 52. Введення до фаху Мета дисципліни - ознайомити студентів з системою вищої освіти України та з основами майбутньої професії: загальними поняттями про туризм та розвиток…

 53. Реклам та PR-технології в туризмі Метою навчальної освітньої компоненти є формування системи знань про теоретичні і методичні засоби реклами і PR-технологій, вибору засобів реклами і…

 54. Облік і аудит Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і аудит» є формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації та ведення…

 55. Управління витратами та ціноутворення Метою дисципліни «Управління витратами та ціноутворення» є систематизація знань про закономірності формування витрат підприємства за видами, центрами…

 56. Мотивація та стимулювання в бізнесі Мета дисципліни: формування у майбутнього фахівця системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі посилення трудової активності персоналу,…

 57. Управління витратами в логістиці Метою дисципліни «Управління витратами в логістиці» є набуття студентами знань про закономірності формування логістичних витрат підприємства за…

 58. Туроперейтинг Мета вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату технології туроперейтингу…

 59. Дипломатична та консульська служба Метою дисципліни «Дипломатична та консульська служба» полягають в усвідомленні дипломатичних відносин України в річищі європейського контексту,…

 60. Консалтинг Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями в галузі надання консалтингових послуг, методами діагностування проблем організації і способами…

 61. Туристична геополітика Мета дисципліни «Туристична геополітика» полягає у тому щоб на підставі методологій суміжних гуманітарних наук, загальнотеоретичних…

 62. Фізичне виховання за спеціалізацією Баскетбол

 63. Фізичне виховання за спеціалізацією Легка атлетика

 64. Фізичне виховання за спеціалізацією Настільний теніс

 65. Економіка підприємства туристичного бізнесу Метою вивчення освітньої компоненти «Економіка підприємства туристичного бізнесу» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань з…

 66. Діагностика стану підприємства Метою вивчення освітньої компоненти є – формування системи знань, умінь та навиків щодо використання методичного апарату економічного діагностування…

 67. Сервісологія Метою освітньою компоненти є формування у здобувачів вищої освіти уявлення щодо потреб людини та принципів їх задоволення за допомогою сучасних…

 68. Бізнес-комунікації в підприємництві Метою навчальної освітньої компоненти є вивчення та засвоєння основних понять і категорій мови як засобу професійної комунікації у міжкультурному…

 69. Психологія ділових відносин Метою навчальної освітньої компоненти є формування у здобувачів системи наукових уявлень щодо психології ділового спілкування, компетентність в…

 70. Інформаційно-комунікаційні системи та технології у бізнесі Курс спрямовано на оволодіння здобувачами основ побудови і функціонування інформаційних систем та технологій на підприємствах, нормативної бази,…

 71. Облік та оподаткування Метою навчальної освітньої компоненти є формування системи теоретичних знань з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, оподаткування…

 72. Інфраструктура портового бізнесу Метою курсу є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки…

 73. Зовнішньо-економічна діяльність підприємницьких структур Метою курсу є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки…

 74. Теорія ймовірності і математична статистика Курс спрямовано на опанування теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних методів для розв’язування економічних…

 75. Етика бізнесу Метою навчальної освітньої компоненти є формування у здобувачів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, ознайомлення із…

 76. Краудфандинг Курс спрямований на надання студентам знань та навичок, необхідних для реалізації успішних краудфандингових кампаній. Цей курс може бути корисним для…

 77. Бізнес–процеси в ланцюгах постачання Мета навчальної освітньої компоненти – вивчити теоретичні основи та особливості практичної діяльності з організації перевезень вантажів в ланцюгах…

 78. Організація судноплавного підприємства Метою курсу є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки…

 79. Тренінг-курс «Агентування флоту» Курс спрямовано на формування необхідних компетенцій для оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо посередництва у…

 80. Бізнес-середовище морської галузі Метою курсу є формування системи знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки…

 81. Економіка підприємства морського транспорту Метою навчальної освітньої компоненти є формування системи знань з основних розділів економіки, підготовка здобувача до самостійного прийняття…

 82. Основи бізнесу та маркетингу Метою навчальної освітньої компоненти є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань та практичних навиків щодо організації та…

 83. Історія торгівлі, маркетингу та реклами Мета навчальної освітньої компоненти – формування у здобувачів стійкого і системного уявлення про закономірний характер історичного становлення і…

 84. Оцінка бізнесу Мета дисципліни "Оцінка бізнесу" - засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості підприємства…

 85. Кухні народів світу Мета курсу - формування у студентів теоретичних знань та уявлень про традиції харчування, взаємозв'язок релігійних світоглядів і кулінарії різних…

 86. Інфраструктура морського та річкового туризму Мета курсу - формування та засвоєння комплексу сучасних знань, умінь і навичок щодо процесів розвитку інфраструктури морського і річкового туризму та…

 87. Економіка, бізнес і стартапи Мета навчальної освітньої компоненти: одержання фундаментальних теоретичних знань та отримання практичних навичок зі створення та реалізації…

Наверх