Науково-дослідна тема, над якою працює колектив кафедри «Підприємництво та туризм»: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІТИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТРАНСПОРТУ ТА ТУРИЗМУ (номер державної реєстрації: 0120U002195, керівник: проф. Cавельєва І. В., термін виконання: 01.2020-12.2022 рр.).

Науково-дослідна тема, над якою працював колектив кафедри до 2020 року «Методи та моделі удосконалення підприємницької діяльності і організації торгівлі на морському транспорті». Результатом роботи є теоретичні та методичні засади удосконалення підприємницької діяльності і організації торгівлі на морському транспорті. Результати НДР впроваджені у практичну діяльність підприємств морської галузі для підвищення ефективності управління підприємницькою діяльністю та сферу туризму, яка пов’язана із морським та річковим туризмом. НД тема узагальнена у монографії Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу [Текст] : кол. монографія / [І. В. Савельєва та ін.] ; Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса : ОНМУ, 2019. - 283 с.

  Кафедра здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:
 • виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;
 • наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.
  Науковий пошук кафедри концентрується на розв’язанні таких проблем:
 • пошук шляхів розвитку туристичної галузі та морського транспорту в умовах глобалізаційних змін;
 • систематизування та поглиблення теоретико-методологічних основ формування конкурентоспроможності підприємств транспорту та туризму;
 • аналіз сучасного стану транспортного та туристичного ринків в Україні та світі;
 • виявлення тенденцій розвитку індустрії туризму і гостинності та транспортної галузі в конкурентному середовищі;
 • розробка ефективних стартапів для розвитку підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму.
 • вивчення особливостей організації підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму;
 • стимулювання розвитку підприємницького середовища на транспорті та туризмі в регіоні;
 • дослідження інновацій на транспорті та в туристичній діяльності;
 • розробка кластерної стратегії в Одеському регіоні.

Результати фундаментальних та прикладних досліджень опубліковані у наукових виданнях та оприлюднені на конференціях і симпозіумах.

Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасної теорії та практики організації підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Викладачі кафедри «Підприємництво та туризм» здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. За результатами наукових досліджень студентами спільно з викладачами було підготовлено і опубліковано більше 30 тез з туристичної тематики та більше 50 тез з тематики підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів.

Заснований у 1996р. збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» публікує ексклюзивні статті у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу у галузях транспорту, рекреації, країнознавства та туризму, їх підприємств та організацій транспортної та туристичної інфраструктури, проблем економічної теорії, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Збірник наукових праць включено до категорії Б наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (галузь знань «економічні науки»).

Збірник внесено до наукометричних баз даних: DOAJ (Швеція), Index Copernicus (Польща), Google Scholar, Academic resource index. Research Bible (Японія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США).

Наверх