Науково-дослідна тема, над якою працює колектив кафедри «Підприємництво та туризм»: ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО, ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ (номер державної реєстрації: 0123U101181, керівник: доц. Наврозова Ю.О., термін виконання: 01.2023-12.2025 рр.).

Науково-дослідна тема, над якою працював колектив кафедри до 2023 року «МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІТИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТРАНСПОРТУ ТА ТУРИЗМУ (номер державної реєстрації: 0120U002195, керівник: проф. Cавельєва І. В., термін виконання: 01.2020-12.2022 рр.). Результатом роботи є сформовані методи та інструменти для аналізу та оцінки бізнес-процесів суб'єктів підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму. Результати НДР впроваджені у практичну діяльність підприємств у сфері транспорту та туризму. НД тема узагальнена у монографіях:
1. Політика розвитку підприємництва на морському транспорті: монографія. За наук. ред. О. М. Котлубая. Одеса: ОНМУ, 2021. 368 с.
2. Теоретичні та практичні засади організації морського бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2022. 404 с.
3. Факторальні складові розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу: колективна монографія. За ред. проф. М. Д. Балджи. Київ: ФОП Гуляєва В.М., 2022. 270 с.

  Кафедра здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:
 • виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях;
 • наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;
 • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.
  Науковий пошук кафедри концентрується на розв’язанні таких проблем:
 • пошук шляхів розвитку туристичної галузі та морського транспорту в умовах глобалізаційних змін;
 • систематизування та поглиблення теоретико-методологічних основ формування конкурентоспроможності підприємств транспорту та туризму;
 • аналіз сучасного стану транспортного та туристичного ринків в Україні та світі;
 • виявлення тенденцій розвитку індустрії туризму і гостинності та транспортної галузі в конкурентному середовищі;
 • розробка ефективних стартапів для розвитку підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму.
 • вивчення особливостей організації підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму;
 • стимулювання розвитку підприємницького середовища на транспорті та туризмі в регіоні;
 • дослідження інновацій на транспорті та в туристичній діяльності;
 • розробка кластерної стратегії в Одеському регіоні.

Результати фундаментальних та прикладних досліджень опубліковані у наукових виданнях та оприлюднені на конференціях і симпозіумах.

Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасної теорії та практики організації підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Викладачі кафедри «Підприємництво та туризм» здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів. За результатами наукових досліджень студентами спільно з викладачами було підготовлено і опубліковано більше 30 тез з туристичної тематики та більше 50 тез з тематики підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів.

Заснований у 1996р. збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» публікує ексклюзивні статті у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу у галузях транспорту, рекреації, країнознавства та туризму, їх підприємств та організацій транспортної та туристичної інфраструктури, проблем економічної теорії, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Збірник наукових праць включено до категорії Б наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (галузь знань «економічні науки»).

Збірник внесено до наукометричних баз даних: DOAJ (Швеція), Index Copernicus (Польща), Google Scholar, Academic resource index. Research Bible (Японія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США).

Наверх