​​

Підприємництво на морському транспорті

​​

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації

07 Управління та адміністрування

Загальні відомості про школу:

Засновник

Чекаловец Віктор Ігнатович - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник морського флоту СРСР, відмінник освіти України, почесний працівник Іллічівського морського торгового порту.

Науковий керівник

Котлубай Олексій Михайлович – доктор економічних наук, професор, почесний працівник морського та річкового транспорту України, нагороджений відзнакою МОН України «За наукові досягнення», професор кафедри «Підприємництво та туризм» Одеського національного морського університету.

Кількісний склад наукової школи
2 доктори та 6 кандидатів наук

  Кваліфікаційний склад наукової школи:
 • доктори наук
 • д.е.н., професор Котлубай О. М.

  • наукові досягнення - більше 160 робіт
  • область інтересів - економічні відносини суб'єктів морегосподарського комплексу
  • посилання на профиль
   Google академія
   orcid

  д.е.н., професор Савельєва І.В.

  • наукові досягнення - більше 60 робіт
  • область інтересів - управління контейнерним бізнесом
  • посилання на профиль
   Google академія
   orcid
 • кандидати наук
  к.е.н., доцент Гребенник Н.Г.

 • наукові досягнення - близько 120, з них: 5 колективних монографій, 11 підручників й навчальних посібників, 39 статей, з яких 33 у фахових виданнях та одна у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus
 • область інтересів - Підприємництво, малий бізнес, кластеризація в економіці, інноваційне підприємництво
 • посилання на профиль
  Google академія
  orcid
к.е.н., доцент Наврозова Ю.О.
 • наукові досягнення - 88 наукових і науково-методичних робіт. Результати наукових досліджень знайшли відображення в 62 публікаціях, у тому числі 37 статтях у фахових виданнях, у тому числі 2 статтях, що входять до наукометричної бази Scopus
 • область інтересів - Управління якістю, управління витратами, крюїнгова, туристична діяльність
 • посилання на профиль
  Google академія
  orcid
  publons
.
к.е.н., доцент Холоденко А.М.
 • наукові досягнення - 7 монографій, понад 100 статей (у тому числі 4 Scopus, 3 WoS Q2), понад 60 тез доповідей
 • область інтересів - Підприємництво та економіко-математичне моделювання
 • посилання на профиль
  Google академія
  orcid
к.е.н., доцент Матвієнко М.В.
 • наукові досягнення - Більше 50 робіт, в т.ч. 3 монографії
 • область інтересів - Управління бізнесом, бізнес-моделюваня, фінансовий менеджмент, банківська та біржова діяльність
 • посилання на профиль
  Google академія
  orcid
к.е.н., доцент Щербина В.В.
 • наукові досягнення - 69 наукових робіт, у тому числі 39 статей у фахових виданнях. Є співавтором 3 монографій
 • область інтересів - Транспортний бізнес, підприємницька діяльність в сфері морських перевезень, логістика, морська торгівля
 • посилання на профиль
  Google академія
  orcid
к.е.н., доцент Крисюк Л.М.
 • наукові досягнення - більше 80 публікацій, з них 4 навчальних посібника; участь у 2 колективних монографіях; понад 20 статей у фахових виданнях
 • область інтересів - Економіка підприємства, фінанси, облік, оподаткування
 • посилання на профиль
  orcid
  Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів
 • Аспірантів – 1
 • Магістрів – 8
 • Студентів – 8

Характеристика наявної експериментальної бази
Навчально-наукова лабораторія «Стартап-акселератор» кафедри «Підприємництво та туризм» ОНМУ.

Наукові досягнення наукової школи:

  Теми науково-дослідних робіт, що виконувались (виконуються) за рахунок загального фонду державного бюджету, міжнародних і вітчизняних фондів, грантів, а також підприємств, організацій та установ (науковий керівник, номер держреєстрації або дата і номер документа (листа, угоди тощо), що підтверджує виконання роботи, терміни виконання)
 • "Теоретичні засади оптимального управління функціонуванням та розвитком морських транспортних систем" (2015-2017 роки, № держ.реєстрації 0115 U 000605) (держбюджетна) (керівник Махуренко Г.С.)
 • «Методи і моделі удосконалення підприємницької діяльності і організації торгівлі на морському транспорті» (2017-2019 рр. № держреєстрації: 0117 U005052, держбюджетна, керівник Махуренко Г.С.).
 • "Методологічні засади формування тарифів і зборів у портовому господарстві" (2017-2019 роки, № держ.реєстрації 0117 U 000619, держбюджетна, керівник Жихарєва В.В.
 • "Теоретико-економічні засади оптимального управління функціонуванням та розвитком виробничо-транспортних та логістичних систем в інтересах національної безпеки та євроінтеграції" (2017-2019 роки, № держ.реєстрації 0117 U 000618, держбюджетна, керівник Постан М.Я.)
 • «Методи та інструменти аналітики бізнес-процесів суб’єктів підприємницької діяльності в сфері транспорту та туризму» (2020-2022 рр., № держреєстрації: 0120 U 002195, держбюджетна, керівник Савельєва І.В.)

Заявки на участь у міжнародних та (або) вітчизняних освітніх, наукових, стипендіальних проектах і програмах (П.І.Б., назва конкурсу (програми), дата і номер заявки (супроводжуючого листа), рік подання)
Савельєва І.В. Danube Transnational Program “Integrating Danube Region into Smart& Sustainable Intermodal Transport Chains”

  Підготовка докторів і кандидатів наук (докторів філософії)
 • Шпак Н.Г. Оптимізація митного регулювання у міжнародних економічних системах. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11. Захист 17 червня 2020 року. Науковий керівник Холоденко А.М.
 • Степанок Н.Ю. Оптимізація макроекономічного та інфраструктурного чинників розвитку національної економіки. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11. Захист 16 червня 2020 року. Науковий керівник Холоденко А.М.

Найвагоміші наукові публікації (монографії, підручники, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Copernicus)

1. Котлубай О.М., Ільченко С.В., Липинська О.А., Мінакова С.М. та ін. Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи визначення та управління. Монографія /[Котлубай О.М. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В.; НАН України, Ін-т пробл. Ринку та екон.-екол. Дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2018. –266 с.
2. Determination of top dead centre location based on the marine diesel engine indicator diagram analysis Varbanets R., Savelieva I., Zalozh V., Shakhov A., Piterska V. Diagnostyka, 2020, 21(1), стр. 51–60 3. Developing a logit model for the provision of the process of managing the conclusion of voyage chartering transactions Savelieva I., Onyshchenko S., Koskina Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 6(3-84), стр. 26–31
4. Grebennik N., Navrozozva Yu., Danchenko O. Methodical approaches to the management of the crewing company efficiency // ECONOMIC ANNALS-XXI. https://doi.org/10.21003/ea. Volume 177, Issue (5-6)’2019, 114-125. (Scopus)
5. Kholodenko A. Modeling state regulation of the labour market / V.Heyets, M.Voynarenko, A.Kholodenko, N.Stepanok // Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics. Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019) Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. P.308-319. http://ceur-ws.org/Vol-2422. http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper25.pdf (1,39 друк. арк.). (Scopus).
6. Kholodenko A. Port Tariffs Discounting Mechanism Optimization / M.Voynarenko, A.Kholodenko / Proceedings of 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2020). ‒ Deggendorf, Germany, 16-18 September 2020. ‒ P.108-113. https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208934 ISBN:978-1-7281-6761-9 (0,35 друк. арк.). (Scopus).
7. Kholodenko A. Profit intensity criterion for transportation problems / M.Voynarenko, A.Kholodenko / Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM). ‒ 2019. ‒ Vol.5 (SI). ‒ P.131-140. DOI: 10.22034/gjesm.2019.SI.15. URL: https://www.gjesm.net/article_35469.html https://www.gjesm.net/article_35469_c3b7622f1bf5ae170e3aa1df7307f351.pdf (1,04 друк. арк.). (Web of Science, Scopus, Scimago Journal Rank (Q2))
8. Kholodenko A. Vertical and horizontal competition and cooperation in supply chain system / Estudios de Economia Aplicada (Studies of Applied Economics). ‒ 2020. ‒ Vol.38. ‒ No 3(1). ‒ 17 p. ISSN: 1133-3197 doi: 10.25115/eea.v38i4.4020 http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4020/4175. (0,98 друк.арк.). (Scopus).
9. Navrozozva Yu., Kholodenko A., Savelieva I. & Matviienko M. System Optimization of Hotel Services Quality Level and Price // the 34th International Business Information Management Association Conference, 9418-9435 (13-14 November 2019 Madrid, Spain) (Web of Science).
10. Холоденко А.М. Оптимізація виробничо-транспортних систем: Монографія / А.М.Холоденко. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2020. – 468 с. (27,20 друк. арк.).

Публікації викладачів кафедри «Підприємництво та туризм» в наукометричних виданнях за 2023 рік

1. Yermachenko, V., Hrebennyk, N., Litvinov, O., Klus, M., Podmanická, D. Commercialization of ukrainian & slovak scientific research: facets and implementation algorithm. Entrepreneurship and sustainability issues. Volume 11 Number 2 (December) http://doi.org/10.9770/jesi.2023.11.2(13) (БД Scopus)
2. Lipkan, V., Kuznichenko, O., & Ivanov, A. (2023). GEOECONOMICS AS A TOOL OF MODERN GEOSTRATEGY. Baltic Journal of Economic Studies, 9(1), 113-123. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-1-113-123 (БД Web of Science)
3.Yekimov, S., Sazonets, I., Sazonets, O., Semenets-Orlova, I., Ivanov, A. Ways to increase the productivity of cashiers in a banking institution. E3S Web of Conferences, 2023, 420, 08017 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342008017 (0,4 друк. арк., у т.ч. авт. доробок 0,08 друк. арк.). URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/57/e3sconf_ebwff2023_08017.pdf (БД Scopus)
4. Gonchar O., Kholodenko A., Navrozova Yu. Optimization of Port Services Quality Indicators. 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2023, Wrocław, Poland, September 21-23, 2023. P. 265-269. DOI: 10.1109/ACIT58437.2023.10275648 (БД Scopus) 5. Muradian Arsen, Kuzkin Olexiy, Remzina Natalia. Logistics of "smart port": problems and prospects in the conditions of sustainable development. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development. 2/2023. P. 229-241 DOI: 10.35784/preko.4036 (БД Scopus)
6. Gonchar O., Kholodenko A., Shpak N. Optimization of Specific Custom Tariffs in the International Economic System / 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Wrocław, Poland, September 21-23, 2023. P. 327-331. DOI: 10.1109/ACIT58437.2023.10275368 (БД Scopus)
7. Kholodenko A., Shumilo O., Gonchar O., Navrozova Yu., Pashchenko V., Zabolotnyi O. Optimization Terms of Equipment Replacement Based on the Profit Intensity Criterion // 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 02-06 October 2023, P. 738-743. (БД Scopus) https://ieeexplore.ieee.org/document/10312841 DOI: 10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312841

Наявність наукового фахового видання ЗНУ та (або) членство представників наукової школи у редакційних колегіях провідних наукових видань.

  Збірник наукових праць "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті"
 • Савельєва І.В. – головний редактор збірника наукових праць
 • Наврозова Ю.О. – відповідальний секретар збірника наукових праць
 • Матвієнко М.В. – технічний секретар збірника наукових праць "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті"

Участь у наукових заходах міжнародного рівня

1. Гребенник Н.Г. Fifth International Conference of European Academy of Science. Section: Business, Economics & Management / Human Resources & Organizationsin, ( Bonn , February 20-28, 2019). Bonn, Germany
2. Крисюк Л.М. Восьма науково-практична конференція «Інтер-Транслог 2018». (Одеса-Батумі-Самсун, 16-27 февраля 2018 р.)
3. Савельєва І.В., Холоденко А.М., Наврозова Ю.О. System Optimization of Hotel Services Quality Level and Price // the 34th International Business Information Management Association Conference, 13-14 November 2019 Madrid, Spain. 9418-9435
4. Холоденко А.М. "Sustainable Innovation and Emerging Trends in Business and Management (ICSIEM-2020)" (Athens, Greece, September 14-17, 2020);
5. Щербина В.В. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С. (FS-2019, 24-28 квітня 2019, Одеса-Стамбул-Одеса).

Участь у роботі експертних, координаційних рад МОН України та інших органів державної влади, членство у спеціалізованих вчених радах тощо

Котлубай О.М. – з 2014 до 2018 року голова спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 (наказ МОН України № 455 від 15.04.2014 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 та 08.00.06.

Наврозова Ю.О. – участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента по дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2016 р. (Державна регуляторна політика сприяння розвитку морського туризму в Україні)

Конференції та інші наукові заходи

  Участь в організації і проведенні міжнародних та всеукраїнських наукових заходів, ініційованих науковою школою
 • ІV всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку сучасної студентської науки», лютий 2015 р., ОНМУ
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку транспорту», щорічно у квітні, ОНМУ
 • VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Транспортний комплекс України: умови ефективного розвитку» травня, 2020 року

Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних – 58, у тому складі 35 міжнародних

Підготовка переможців студентських наукових конкурсів та олімпіад на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях

 1. Підготовка переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка транспорту та зв'язку" (Харківський національний автодорожній університет) Сорокіна К.П. (2015–16 н.р.), диплом ІІІ ступеня. Науковий керівник Гребенник Н.Г.
 2. Підготовка переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка транспорту та зв'язку" (Харківський національний автодорожній університет) Кацюк В.О. (2016–17 н.р.), диплом ІІ ступеня. Науковий керівник Наврозова Ю.О.
 3. Підготовка переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економічної кібернетики (Львівський національний університет імені Івана Франка) М. Бащак (студентка 5 курсу ПТБД) - диплом ІІІ ступеня (2018 рік). Науковий керівник Холоденко А.М.

Громадське визнання досягнень представників наукової школи: почесні звання, стипендії, премії, інші відзнаки міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів (П.І.Б., вид відзнаки, рік визнання):
Котлубай О.М. – почесний працівник морського та річкового транспорту України, нагороджений відзнакою МОН України «За наукові досягнення», лауреат премії ім. Туган-Барановського за цикл наукових праць «Формування сучасної морської транспортної політики України», голова комітету «З розробки стратегії і реформування морських портів України» асоціації «Укрпорт».

​​

Ефективність просторового розвитку туризму

Галузь знань: 24 Сфера послуг, 242 Туризм

Загальні відомості про школу:

Засновник і науковий керівник: Семенов Василь Федорович, д.е.н., професор кафедри підприємництва і туризму.

До складу школи входить 7кандідатів наук, магістри, студенти.

Коротка характеристика представників наукової школи: Назаренко (Басюк) Ольга Василівна, ОНЕУ, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу; Нєчева Наталія Валеріївна, ОНЕУ старший викладач кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу; Давиденко Ірина Володимирівна доцент, ОНЕУ, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу; Білега Олена Вікторівна доцент ОДАБА, Пандас Анастасія Валеріївна, доцент ОДАБА, Фроліна Катерина Леонідівна доцент ОДАБА, Логвіновська Світлана Іванівна доцент ОНЕУ.

Основою досліджень і наукових інтересів школи професора Семенова В.Ф. в Одеському національному морському університеті є просторовий підхід до того, що економіка України є органічною частиною глобалізованої системи світогосподарських зв'язків, але при цьому вона просторово неоднорідна. За результатами багаторічних досліджень представниками школи опубліковано низку наукових праць у вигляді численних статей і монографій, навчальних посібників, де сформована і оброблена значуща в науковому відношенні концепція просторової економіки, яка спирається на аксіоматичний постулат: уся економічна діяльність в державі відбувається на конкретній території і ці її особливості, а також ресурсний потенціал, структура господарства, фінансово-банківська і розрахунково-аналітична складові, сфера послуг разом з туризмом і рекреацією, система розселення, ринки, їх конфігурація, просторова і історична експансія, характер сільського життя і рівень розвитку міст є відправними і їх зобов'язані знати досконально фахівці, що створюють стратегії розвитку як держави в цілому, так і будь-якого простору, в тому числі і морегосподарського комплексу (МГК) приморських регіонів України.

Основними темами нинішніх наукових напрацювань представників наукової школи (Семенов В.Ф., Назаренко (БасюкО.В.), Білега О.В.,. ЖупаненкоА.В., Нєчева Н.І., Давиденко І.В., Логвіновська С. І.,) залишається переосмислення і систематизація наявних просторових теорій, нових концепцій просторової організації туристичної діяльності. .. Особлива увага приділяється формуванню вагомого компонента вітчизняного МГК - туризму і рекреації, що функціонує у вигляді структур різної модифікації, що складаються з взаємопов'язаних економічних і соціальних систем і блоків. З огляду на сформовані тенденції в просторовому сегменті економічної науки протягом останніх десятиліть, для туристичного підприємництва напрацьовані пропозиції з управлінського і регулюючого впливу на подальший розвиток туризму і рекреації в складі МГК головним чином у вигляді просторових мереж і кластерів, як форм територіальної організації, що стимулюють структурну перебудову і результативність господарської діяльності

В останні роки на кафедрі підприємництва і туризму ОНМУ публікувалися монографії, статті, навчальні посібники, а деякі прикладні варіанти вирішення питань кластерної політики приморських регіонів внесені до навчальних програм підготовки фахівців з туризму і готельно-ресторанного бізнесу. У роботах д.е.н., професора Семенова В.Ф. і його учнів простежено шляхи становлення і сучасний стан кластерів в країнах Заходу, проаналізовані ринкові; інституційні; структурні; організаційно-управленчіскі; інноваційні; суспільно-політичні передумови для створення -рекреаційно - туристичного кластера в МГК України. Зокрема доводиться, що позитивним ефектом розвитку кластерів, як суб'єктів МГК Одеської області, є створення нового бізнесу в вільних сегментах ринку морського і прибережного туризму і можливості застосування методів кластеризації в новій економіці і в управлінні територіальними кластерами (Семенов В.Ф., Басюк. В.), існують реальні можливості створення кластерів в туристично - рекреаційному комплексі МГК. (Семенов В.Ф., Білега). Серед наукових праць професора Семенова В.Ф. і його учнів є такі, які висвітлюють ключові питання - управління туристичними, рекреаційними ресурсами, організацією простору, формуванням туристичних потоків, управлінням процесами створення мережевих структур кластерного типу в сфері туризму і рекреації, людськими ресурсами та персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери і т.д . (СеменовВ. Ф., НечеваН.В.).

Таким чином, множинність підходів наукової школи до вивчення сфери туризму не вперше доводить, що ця проблема з кожним роком набуває дедалі більшої актуальності й спонукає різних дослідників до вивчення саме тих аспектів, які загалом мають вилитись у створення глибоких напрацювань стратегічного характеру.

Наверх