Навчально-методична робота кафедри «Підприємництво та туризм» спрямована на досягнення основної мети університету: підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентними на сучасному ринку праці.

Робота кафедри спрямована на: модернізацію та осучаснення навчальних дисциплін кафедри, оптимізацію навчального процесу, розвиток наукових та педагогічних якостей викладачів.

  Основними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є:
 • удосконалення навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, у відповідності до вимог ринку та сучасних світових трендів розвитку вищої освіти;
 • популяризація сучасної наукової літератури вітчизняних та іноземних авторів, ознайомлення студентів з добірками за окремими перспективними галузями знань;v
 • розробка та впровадження механізмів для мотивації самостійної роботи студентів, їх прагненню до самоосвіти;
 • розвиток у студентів критичного мислення для ефективної самостійної роботи з великими масивами інформації;
 • підвищення рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • використання у навчальному процесі сучасних та інноваційних методів та форм навчання, навчальних технологій;
 • впровадження новітніх форм та методів моніторингу якості знань та критеріїв оцінювання знань студентів з профільних дисциплін кафедри;
 • наукове керівництво атестаційними роботами освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями кафедри;
 • систематичне проведення методичних семінарів кафедри з метою удосконалення викладацької техніки та впровадження сучасних викладацьких методик викладачами кафедри;
 • підготовка та видання навчально-методичних посібників та наукових видань для розповсюдження наукового доробку викладачів кафедри;
 • організація та участь у профільних зустрічах з колегами та спеціалістами в галузях за напрямками кафедри: форуми, симпозіуми, конференції, дискусії, круглі столи, семінари, вебінари тощо;
 • розробка матеріалів з навчальних дисциплін для Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) та курсів дистанційного навчання.
 • У навчально-методичних працях викладачі кафедри відображають результати своїх наукових досліджень.

   Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені у багатьох галузях знань, зокрема:
  • Банківська та біржова діяльність;
  • Державно-приватне партнерство в портовій діяльності, приватизація та корпоратизація в морських портах;
  • Екологія і економіка природокористування;
  • Економіка туризму та готельного-ресторанного господарства;
  • Економіко-математичне моделювання;
  • Економічні відносини суб’єктів морегосподарського комплексу;
  • Землекористування в туризмі;
  • Інвестиційний та фінансовий менеджмент на підприємствах;
  • Інноваційне підприємництво
  • Інституційні засади формування територіально-рекреаційних комплексів;
  • Кластеризація в економіці;
  • Крюїнгова діяльність;
  • Логістика, морська торгівля;
  • Моделі та інформаційні технології у підприємництві;
  • Національна і регіональна економіка;
  • Пасажирські перевезення, круїзне судноплавство;
  • Транспортний бізнес, підприємницька діяльність в морській галузі;
  • Управління витратами;
  • Управління конкурентоспроможністю сфери туризму та готельного господарства;
  • Управління якістю;
  • Фінанси, облік та оподаткування у бізнесі.

  Кожна дисципліна, яка закріплена за кафедрою, має повне методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт, СРС, виконання курсових робіт(проектів), підготовки до кваліфікаційного іспиту, написання та захисту кваліфікаційних та випускових кваліфікаційних робіт тощо.

  Інформація про стажування викладачів кафедри

Наверх