Навчально-методична робота кафедри «Підприємництво та туризм» спрямована на досягнення основної мети університету: підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентними на сучасному ринку праці.

Робота кафедри спрямована на: модернізацію та осучаснення навчальних дисциплін кафедри, оптимізацію навчального процесу, розвиток наукових та педагогічних якостей викладачів.

  Основними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є:
 • удосконалення навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі, у відповідності до вимог ринку та сучасних світових трендів розвитку вищої освіти;
 • популяризація сучасної наукової літератури вітчизняних та іноземних авторів, ознайомлення студентів з добірками за окремими перспективними галузями знань;v
 • розробка та впровадження механізмів для мотивації самостійної роботи студентів, їх прагненню до самоосвіти;
 • розвиток у студентів критичного мислення для ефективної самостійної роботи з великими масивами інформації;
 • підвищення рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • використання у навчальному процесі сучасних та інноваційних методів та форм навчання, навчальних технологій;
 • впровадження новітніх форм та методів моніторингу якості знань та критеріїв оцінювання знань студентів з профільних дисциплін кафедри;
 • наукове керівництво атестаційними роботами освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями кафедри;
 • систематичне проведення методичних семінарів кафедри з метою удосконалення викладацької техніки та впровадження сучасних викладацьких методик викладачами кафедри;
 • підготовка та видання навчально-методичних посібників та наукових видань для розповсюдження наукового доробку викладачів кафедри;
 • організація та участь у профільних зустрічах з колегами та спеціалістами в галузях за напрямками кафедри: форуми, симпозіуми, конференції, дискусії, круглі столи, семінари, вебінари тощо;
 • розробка матеріалів з навчальних дисциплін для Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) та курсів дистанційного навчання.
 • У навчально-методичних працях викладачі кафедри відображають результати своїх наукових досліджень.

   Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені у багатьох галузях знань, зокрема:
  • Банківська та біржова діяльність;
  • Державно-приватне партнерство в портовій діяльності, приватизація та корпоратизація в морських портах;
  • Екологія і економіка природокористування;
  • Економіка туризму та готельного-ресторанного господарства;
  • Економіко-математичне моделювання;
  • Економічні відносини суб’єктів морегосподарського комплексу;
  • Землекористування в туризмі;
  • Інвестиційний та фінансовий менеджмент на підприємствах;
  • Інноваційне підприємництво
  • Інституційні засади формування територіально-рекреаційних комплексів;
  • Кластеризація в економіці;
  • Крюїнгова діяльність;
  • Логістика, морська торгівля;
  • Моделі та інформаційні технології у підприємництві;
  • Національна і регіональна економіка;
  • Пасажирські перевезення, круїзне судноплавство;
  • Транспортний бізнес, підприємницька діяльність в морській галузі;
  • Управління витратами;
  • Управління конкурентоспроможністю сфери туризму та готельного господарства;
  • Управління якістю;
  • Фінанси, облік та оподаткування у бізнесі.

  Кожна дисципліна, яка закріплена за кафедрою, має повне методичне забезпечення: конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт, СРС, виконання курсових робіт(проектів), підготовки до кваліфікаційного іспиту, написання та захисту кваліфікаційних та випускових кваліфікаційних робіт тощо.

Наверх