​​

Дата захисту/ Дата защиты/ Date

ПІП/ ФИО/ Name

Тема дисертації/ Тема диссертации/ Dissertation topic

Матеріали для ознайомлення / Материалы для ознакомления / Materials for learning

23.02.2018

Кирнац Владислав Іванович

КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПАРАМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

COMPREHENSIVE OPERATING PARAMETRIC DIAGNOSTICS OF THE WORKING PROCESS OF TRANSPORT DIESELS

 Дисертація

12.03.2018

Петров Олексій Миколайович

МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЇХ ЗГИНІ З КРУЧЕННЯМ

ПРОЧНОСТЬ, ДЕФОРМАТИВНОСТЬ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПРОЛЕТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ИХ ИЗГИБЕ С КРУЧЕНИЕМ

STRENGTH, DEFORMATIVITY AND CRACK RESISTANCE OF SPAN CONCRETE ELEMENTS DURING THEIR BENDING WITH TORRAL

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

24.05.2018

Вишневська Ольга Дмитрівна

УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СУДЕН-БАЛКЕРІВ З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СУДОВ-БАЛКЕРОВ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ УСЛОВИЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

MANAGEMENT OF THE WORK OF BULKER SHIPS, TAKING INTO ACCOUNT THE UNCERTAINTY OF THE CONDITIONS OF THEIR OPERATION

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

24.05.2018

Мелешенко Катерина Сергіївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИХ ПОРОМІВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПАРОМОВ

ENSURING SUSTAINABLE FUNCTIONING OF FREIGHT AND PASSENGER FERRIES

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

 Дисертація ч. 3

25.09.2018

Остапчук Андрій Анатолійович

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО ТЕРМІНАЛУ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ТЕРМИНАЛА

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MAINTENANCE AND REPAIR OF MEANS OF TRANSHIPMENT TERMINAL MECHANIZATION

 Дисертація

25.09.2018

Берневек Тетяна Іванівна

УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПРОЕКТІВ ПОПОВНЕННЯ ФЛОТУ НА ОСНОВІ ПРОАКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УПРАВЛЕНИЕ УСПЕХОМ ПРОЕКТА ПОПОЛНЕНИЯ ФЛОТА НА ОСНОВЕ ПРОАКТИВНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

FLEET REPLENISHMENT PROJECTS SUCCESS MANAGEMENT BASED ON PROACTIVE MARKETING RESEARCH

 Дисертація

30.10.2018

Кучеренко Юрій Миколайович

МЕТОД КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ СУДНОВОЇ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МЕТОД КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

MARINE DIESELS EFFECTIVE PARAMETERS MONITORING METHOD IN OPERATION

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

29.11.2018

Пітерська Варвара Михайлівна

Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм

Риск-ориентированное управление научной деятельностью высших учебных заведений в рамках инновационных программ

Risk-oriented management of the scientific activity of higher education institutions within innovation programs

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

29.01.2019

Фесенко Тетяна Григорівна

Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами та програмами

Методология гендерно-ориентированного управления проектами и программами

Methodology of gender-oriented project and program management

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.02.2019

Черніков Павло Сергійович

Оптимальне управління гребними електроенергетичними установками електроходів на маневрах

Оптимальное управление гребными электроэнергетическими установками электроходов на маневрах

Optimal control of electric ships` propelling electric plants during maneuvres

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.02.2019

Дрожжин Олексій Леонідович

Організація роботи суден-контейнеровозів на фідерних лініях

Организация работы судов-контейнеровозов на фидерных линиях

Organization of container-ship operation on feeder lines

Дисертація

05.03.2019

Очеретна Валентина Валеріївна

Управління розвитком експедиторських компаній в умовах невизначеності ринку транспортних послуг

Управление развитием экспедиторских компаний в условиях неопределенности рынка транспортных услуг

Management of development of forwarding companies in the conditions of uncertainty of the transport services market

Дисертація

05.03.2019

Щербина Ольга Василівна

Організація роботи баржебуксирних суден у транспортно-технологічній системі

Организация работы баржебуксирних судов в транспортно-технологической системе

Organization of operation of the tug barge vessels in transport-technological system

 Дисертація

14.03.2019

Єгупов Вячеслав Костянтинович

Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд

Методы оценки сейсмостойкости зданий и сооружений

Investigation of seismic resistance of buildings and structures

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.03.2019

Король Валерія Юріївна

Організація експедиторського обслуговування транспортних процесів і систем доставки вантажів у контейнерах

Организация экспедиторского обслуживания транспортных процессов и систем доставки грузов в контейнерах

Organization of forwarding services of transport processes and systems of cargo delivery in containers

 Дисертація ч. 1

 Дисертація ч. 2

28.03.2019

Довбенко Марк Миколайович

Підвищення ресурсу аксіально-поршневих гідромашин засобів транспорту

Повышение ресурса аксиально-поршневых гидромашин средств транспорта

Increase in service life of axial-piston hydraulic machines of vehicles

Дисертація

06.06.2019

Леонт'єва Анна Ігорівна

Управління змістом програм розвитку проектно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу)

Управление содержанием программ развития проектно-ориентированных компаний (на примере компании-оператора контейнерного терминала)

Scope management of development program of projectoriented companies (by the example of a container terminal operating company)

Дисертація

06.06.2019

Петросян Віктор Миколайович

Визначення експлуатаційних параметрів воднотранспортних споруд типу «Больверк»

Определение эксплуатационных параметров воднотранспортных сооружений типа «Больверк»

Determination of Operating Parameters of Water-Transport Sheet Piling Structures

Дисертація

19.12.2019

Кононова Ольга Миколаївна

Метод оперативної оцінки опору втомі відновлених суднових гребних валів

Метод оперативной оценки сопротивления усталости восстановленных судовых гребных валов

Method for rapid assessment of fatigue strength of restored ship propeller shafts

Дисертація

03.11.2020

Балдук Георгій Павлович

Моделі і методи прийняття рішень в управлінні інвестиційно-будівельними проектами

Модели и методы принятия решений в управлении инвестиционно-строительными проектами

Models and methods of decision making in the management of investment-construction projects

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

03.11.2020

Сипливець Олександр Олександрович

Математичне моделювання спільної роботи підпірних споруд і грунтового масиву в умовах щільної міської забудови

Математическое моделирование совместной работы подпорных сооружений и грунтового массива в условиях плотной городской застройки

Mathematical Modelling of Combined Action of Retaining Structures and Soil Mass in the Conditions of Constrained Urban Site Development

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

26.11.2020

Калюжний Олексій Вікторович

Вдосконалення технічної експлуатації воднотранспортних портових гідротехнічних споруд гравітаційнопальового типу

Совершенствование технической эксплуатации воднотранспортных портовых гидротехнических сооружений гравитационного типа

Improvement of technical operation of water transport port hydraulic gravity-piled structures

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

26.11.2020

Маулевич Владислав Олегович

Визначення основних діагностичних параметрів робочого процесу транспортних дизелів в експлуатації

Определение основных диагностических параметров рабочего процесса транспортных дизелей в эксплуатации

Determination of the basic diagnostic parameters of the working process of transport diesels in operation

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

15.12.2020

Оганесян Віржінія Такворівна

Підвищення несучої здатності анкерних опор воднотранспортних споруд типу «Больверк»

Повышение несущей способности анкерных опор воднотранспортных сооружений типа «Больверк»

Oganesian An improvement of bearing capacity of anchor bearers of water transport sheet-pile quay walls

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Дисертація (ч.3)

15.12.2020

Булгаков Руслан Валерійович

Моделі та методи управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах

Модели и методы управления научными проектами в высших военных учебных заведениях

Models and methods of research project management in higher military educational institutions

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

02.02.2021

Кравченко Олександра Анатоліївна

Підвищення ефективності експлуатації спеціалізованих суден при транспортному обслуговуванні морських бурових платформ

Повышение эффективности эксплуатации специализированных судов при транспортном обслуживании морских буровых платформ

Improving the efficiency of operation of specialized vessels in the transport service of offshore drilling platforms

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

02.02.2021

Доля Костянтин Вікторович

Наукові основи ефективності експлуатації засобів транспорту у міжміському пасажирському сполученні

Научные основы эффективности эксплуатации средств транспорта в междугородном пассажирском сообщении

Scientific foundations of the efficiency of operation of means of transport in intercity passenger traffic

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

Дисертація (ч.3)

Дисертація (ч.4)

Дисертація (ч.5)

04.03.2021

Малаксіано Микола Олександрович

Інноваційно-орієнтоване управління проектами розвитку інфраструктури морського транспорту

Инновационно-ориентированное управление проектами развития инфраструктуры морского транспорта

Innovation-oriented management of maritime transport infrastructure development projects

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

04.03.2021

Смокова Тетяна Миколаївна

Ризико-орієнтоване управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури

Риско-ориентированное управление интеграцией в проектах транспортно-логистической инфраструктуры

Risk-oriented management of integration in projects of transport and logistic infrastructure

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

01.04.2021

Мельник Олексій Миколайович

Експлуатація неспеціалізованих суден при транспортуванні негабаритних і великовагових вантажів

Эксплуатация неспециализированных судов при транспортировке негабаритных и тяжеловесных грузов

Operation of non-specialized vessels for transportation of oversized and heavy cargoes

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

01.04.2021

Гончарук Ірина Павлівна

Методи діагностики і підвищення ефективності контролю технічного стану суднопіднімальних гідротехнічних споруд

Методы диагностики и повышения эффективности контроля технического состояния судоподъемных гидротехнических сооружений

Methods of diagnostics and increase of control efficiency of technical condition of marine railways

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

08.04.2021

Боровик Світлана Сергіївна

Організація ефективного функціонування пасажирського флоту в різних умовах експлуатаці

Организация эффективного функционирования пассажирского флота в разных условиях эксплуатации

Organization of efficient functioning of the passenger fleet in different operating conditions

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

27.04.2021

Бондар Алла Віталіївна

Ентропійна методологія управління проектно-орієнтованими організаціями в турбулентному оточенні

Энтропийная методология управления проектно-ориентированными организациями в турбулентном окружении

Entropy management methodology of project-oriented organizations in a turbulent environment

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

27.04.2021

Чередарчук Наталія Іванівна

Метод порівняльної непрямої оцінки границі витривалості відновлених колінчастих валів двигунів внутрішнього згоряння

Метод сравнительной косвенной оценки предела выносливости восстановленных коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания

Method of comparative indirect estimation of endurance limit of restored crankshafts of internal combustion engines

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

29.04.2021

Россомаха Олена Ігорівна

Удосконалення стратегії технічного обслуговування і ремонту суднових допоміжних механізмів ротаційного типу

Совершенствование стратегии технического обслуживания и ремонта судовых вспомогательных механизмов ротационного типа

Удосконалення стратегії технічного обслуговування і ремонту суднових допоміжних механізмів ротаційного типу

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

07.05.2021

Ковтун Тетяна Антонівна

Методологія конвергентного управління проектами екологістичних систем

Методология конвергентного управления проектами экологических систем

Methodology of convergent project management of eco-logistic systems

Дисертація

07.05.2021

Павлова Наталія Леонідівна

Аgile-трансформація управління проєктами розвитку транспортно-експедиторських компаній

Аgile-трансформация управления проектами развития транспортно-экспедиторских компаний

Agile-transformation of project management for the development of transport and forwarding companies

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

11.05.2021

Верещака Микола Анатолійович

Моделі управління продуктами інфраструктурних проектів та програм в сфері водного транспорту

Модели управления продуктами инфраструктурных проектов и программ в сфере водного транспорта

Product management models of infrastructure projects and programs on the water transport.

Дисертація (ч.1)

Дисертація (ч.2)

30.09.2021

Зінченко Ганна Валеріївна

Напружено-деформований стан і руйнування технологічно пошкоджених залізобетонних конструкцій

Напряженно-деформированное состояние и разрушение технологически поврежденных железобетонных конструкций

Stress-deformed state and destruction of technologically damaged reinforced concrete structures

Дисертація

Наука

Menu
Наверх

background