Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітня програма:
Організація перевезень та управління на транспорті (2023)

Освітня програма:
Організація перевезень та управління на транспорті (2024)

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОПП"«Організація перевезень та управління на транспорті» на першому (бакалаврському) рівні, надсилати за електронною адресою: kirillova18@i. ua Кириллова Олена Вікторівна (гарант програми).

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • 4 роки (навчальні) на очній і заочній формах навчання

Відео-презентація спеціальності 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Освітня програма: Організація перевезень та управління на транспорті

Спеціальність 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (на морському та річковому транспорті)» – це унікальна інженерна спеціальність, яка продовжує традиції факультету «ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ», пізніше перейменованого у факультет «УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ», а потім у факультет «ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ і СИСТЕМ».

Освітньо-професійна програма «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ» має прикладну орієнтацію та направлена на підготовку фахівців – ЕКСПЛУАТАЦІЙНИКІВ у галузі морського і річкового транспорту, які вміють вирішувати будь-які задачі в різних сферах морського бізнесу, організовувати перевезення вантажів і пасажирів, управляти роботою флоту і портів.

ЯКІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ, А ТАКОЖ ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ФЛОТУ І ПОРТІВ є визначальними критеріями діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня відповідних показників необхідні фахівці широкого профілю, які підготовлені до самостійної інженерної, управлінської та організаційної роботи у сфері експлуатації, розвитку і проєктування транспортних систем. Цим вимогам ПОВНОЮ МІРОЮ ВІДПОВІДАЮТЬ наші випускники, які отримують вищу освіту за освітньо-професійною програмою «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ».

НАШІ СТУДЕНТИ – здобувачі вищої освіти у галузі 27 Транспорт:

1. Проходять практичну підготовку в ПРОВІДНИХ транспортних організаціях держави і мають можливість здобути компетентності, які потрібні для подальшої професійної діяльності.

2. Беруть участь у різних БІЗНЕС-ТРЕНІНГАХ, ДІЛОВИХ ІГРАХ, МАЙСТЕР-КЛАСАХ із залученням провідних фахівців галузі.

3. Вивчають наступні основні дисципліни загальної і професійної підготовки: Загальний курс транспорту; Дослідження операцій в транспортних системах; Основи теорії систем і управління; Професійна англійська мова; Основи управління проектами; Основи геоінформаційних систем в судноплавстві; Вантажознавство; Організація вантажних перевезень; Основи теорії транспортних процесів і систем; Організація пасажирських перевезень; Основи управління портами; Технологія вантажних операцій; Логістика; Митне забезпечення зовнішньоторговельних операцій; Технологія морських перевезень; Взаємодія видів транспорту; Внутрішньопортове оперативне управління; Організація транспортно-експедиторського обслуговування вантажів; Управління роботою флоту; Улаштування та обладнання портів; Теорія та будова судна; Агентування; Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень; Фрахтування; Судноплавний менеджмент.

4. Складають власну освітню траєкторію навчання шляхом вільного вибору дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством, із наступного переліку: Інфраструктура транспортних систем; Транспортні вузли і порти в системі міжнародної торгівлі; Основи транспортно-експедиторської діяльності; Взаємодія порту з клієнтурою; Управління термінальними і транспортно-складськими системами (внутрішньопортова логістики); Організація портового бізнесу; Конкуренція на ринці портових послуг; Організація діяльності портових операторів; Сюрвейєрська і тальманська діяльність в портах; Організація і управління рухом суден; Міжнародне регулювання судноплавства; Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств; Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; Лінійне судноплавство; Крюїнг і шипчандлерська діяльність; Інтермодальні перевезення; Організація і управління роботою спеціалізованого флоту; Теорія і практика претензійної роботи на транспорті; Технології прийняття управлінських рішень; Системна організація бізнес-процесів на транспорті; Прикладна статистика; Постачання та збут в логістиці; Антикризове управління на транспорті; Моделювання транспортних процесів та систем; Проектування та оптимізація інтегрованих транспортних систем; Логістичні центри та аутсорсинг логістичних послуг; Проекти розвитку підприємств транспортного комплексу; Політологія і соціологія; Логіка; Морське право; Правове регулювання митної діяльності; Англійська мова; Німецька мова.

5. Мають право відвідувати цікаві для них заняття за іншими освітньо-професійними програми у якості факультативів, без складання заліків і екзаменів, отримуючи додаткові професійні компетентності і набуваючи корисні соціальні навички (softskills).

6. Мають академічну мобільність, яка дозволяє вдосконалювати свої знання в зарубіжних закладах вищої освіти, з правом визнання і перезарахування результатів такого навчання. Умови навчання та практики закордоном гарантуються угодами між ОНМУ і вищими навчальними закладами Європи, Азії, Північної Америки.

7. Мають можливість брати участь в науково-практичних Всеукраїнських та Міжнародних конференціях з публікацією матеріалів досліджень в авторитетних галузевих виданнях.

ПЕРЕВАГИ
спеціальності 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(на морському та річковому транспорті) –
це
НАШІ ВИПУСКНИКИ,
які гордо іменують себе ЕКСПЛУАТАЦІЙНИКАМИ (ЕКСАМИ)!!!
які є ЗАТРЕБУВАНИМИ і КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМИ на ринку праці!!!
якими ми безмірно ПИШАЄМОСЯ !!!
НАШІ ВИПУСКНИКИ:
  1. Вміють:
 • організовувати перевезення вантажів і пасажирів у різних сполученнях;
 • управляти роботою флоту;
 • організовувати операції по агентуванню та фрахтуванню суден;
 • організовувати портове виробництво і здійснювати внтурішньопортове оперативне управління;
 • знаходити рішення щодо раціональних методів організації вантажно-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення вантажно-розвантажувальних робіт;
 • оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками;
 • обґрунтовувати вибір транспортного засобу, підйомно-транспортного і перевантажувального обладнання, а також раціональних схем (маршрутів) їх роботи та внутрішньопортового переміщення, організовувати та управляти їх реалізацію;
 • вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту. Організовувати та забезпечувати реалізацію заходів щодо запобігання затримання вантажів і простоїв рухомого складу різних видів транспорту в пунктах їх взаємодії (транспортних вузлах, портах). Обґрунтовувати параметри єдиного технологічного процесу роботи транспортного вузлу (порту) при взаємодії різних видів транспорту;
 • розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначати функції логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків;
 • досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення з оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем;
 • обґрунтовувати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень;
 • організовувати транспортно-експедиторське обслуговування вантажів;
 • застосовувати на практиці знання та розуміння основ судноплавного менеджменту;
 • організовувати та забезпечувати митне оформлення вантажів і транспортних засобів, включаючи їх декларування.

2. Працюють у різних сферах транспортного бізнесу, а саме: в транспортних відділах міжнародних транснаціональних корпорацій; в органах державного управління транспортом; в транспортних відділах муніципальних установ; в підрозділах транспортної інспекції України; в Адміністраціях морських портів України; в регіональних та місцевих підрозділах митної служби України; у відділах і службах морських і річкових портів; в службах експлуатації флоту судноплавних підприємств; в пасажирських службах судноплавних підприємств; в диспетчерських службах портів; у відділах з питань зовнішньоекономічної діяльності різного профілю; в логістичних відділах виробничих і торгових компаній; в брокерських і фрахтових фірмах; в судноплавних, митно-брокерських, сюрвейєрських, стивідорних, агентських; транспортно-експедиторських, крюїнгових компаніях; в компаніях, що надають послуги з судноплавного менеджменту; в представництвах міжнародних судноплавних ліній.

3. Працюють як на підприємствах транспортного комплексу України так і за кордоном.

4. Створюють власний бізнес в транспортній сфері.

5. Займають посади (Класифікатор професій ДК 003:2010):

1222.2 Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби;

1226.1 Головний диспетчер (транспорт, складське господарство); Головний інженер (на транспорті); Директор з транспорту; Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.);

1226.2 Завідувач бази перевалочної; Завідувач контейнерного майданчика; Завідувач складу; Завідувач центрального складу; Майстер бази технічного обслуговування флоту; Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт; Майстер вантажного району; Начальник відділу (на транспорті); Начальник господарства складського; Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок); Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.); Начальник перевантажувального комплексу; Начальник портового нагляду; Начальник пристані; Начальник причалу; Начальник складу (вантажного); Начальник служби (транспорт); Начальник флоту (портового);

1316 Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського);

1443 Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності; Менеджер (управитель) на водному транспорті;

2149.2 Диспетчер з флоту; Диспетчер служби руху; Інженер з транспорту; Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті); Інженер-технолог; Інженер з організації керування виробництвом;

3119 Диспетчер; Диспетчер з міжнародних перевезень; Диспетчер зі збору навігаційної інформації; Диспетчер порту; Диспетчер служби перевезень; Фрахтівник;

3141 Інспектор несамохідного флоту;

3142 Стивідор; Стивідор у найважливіших морських портах;

3152 Інспектор з безпеки мореплавання; Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту); Інспектор з реєстрації суден; Інспектор морський; Інспектор портового нагляду; Сюрвейєр вантажний;

3411 Брокер;

3415 Агент; Агент комерційний; Агент морський; Повірений морський (супервайзер);

3422 Агент з митного оформлення; Агент з митного оформлення вантажів та товарів; Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті); Агент із замовлень населення на перевезення; Адміністратор пасажирської служби; Експедитор транспортний; Черговий по транспортно-експедиційному підприємству;

3441 Інспектор митний;

3449 Інспектор державний з маломірних суден;

4131 Тальман; Офісний службовець (складське господарство);

4133 Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів; Офісний службовець (перевезення вантажів); Інформатор судноплавної обстановки; Оператор диспетчерської служби; Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті; Оператор з оброблення перевізних документів; Оператор пасажирської та вантажної служби; Оператор служби перевезень; Оператор служби руху; Старший оператор диспетчерського руху флоту.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Марія РУЙЧЕВА,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
аспірантка ОНМУ,
спеціаліст відділу документації транспортно-експедиторської компанії «CARRYLAND LOGISTICS»

Вибір університету був спонтанним. Але це було одне з найважливіших рішень у житті, і я точно можу сказати, що воно було єдино вірним. ОНМУ - це місце, в якому зустрічаються талановиті викладачі та вдячні студенти. ОНМУ - це можливість зрозуміти і реалізувати себе. ОНМУ - це те, місце, куди хочеться приходити знову і знову. ОНМУ - це те середовище, в якій виростають справжні фахівці своєї справи.

Я з радістю згадую, про кожний проведений день в оточенні людей, готових допомогти, поділитися знаннями і досвідом.

Віктор БЕРЕСТЕНКО,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізація «Організація митної справи на транспорті»),
генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів України

Чим більше проходить часу після закінчення університету, тим частіше я його згадую. Напевно, це відбувається тому, що п'ять років навчання в ОНМУ промайнули як одна мить. Для мене ці роки становлять особливу цінність, думається, тому, що я вибрав майбутню професію до душі. Я із задоволенням згадую студентські роки, чудових викладачів і ту незабутню атмосферу, яка завжди панувала в стінах нашого ВНЗ, де отримали путівку до життя тисячі прекрасних професіоналів у галузі морського бізнесу. Навчання в університеті визначає високий авторитет ОНМУ не тільки в Україні, але і в ближньому, і далекому зарубіжжі.

Анастасія БАРТЕНЄВА,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
займала посаду провідного спеціаліста з охорони Чорного і Азовського морів в Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
в даний час працює у Фінляндії експедитором в одній з провідних транспортно-експедиторських компаній Європи

Вітаю! Мене звуть Бартенєва Анастасія Костянтинівна. Я закінчила Одеський національний морський університет у 2006 р. за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті». Коли я вступала на навчання до університету, я не була повністю впевнена, де і ким хочу працювати і навіть не уявляла, що моя освіта виявиться такою універсальною і затребуваною.

А саме, закінчивши наш факультет («Транспортних технологій і систем»), я зрозуміла, що можу працювати в різних сферах морського бізнесу. Я можу бути експедитором, морським агентом, митником, митним брокером, стивідором, тальманов, сюрвейером. Я можу працювати в портах, в судноплавних, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших компаніях, діяльність яких пов'язана з наданням транспортних послуг.

Позитивні сторони освіти в тому, що міжнародна торгівля буде існувати завжди, а значить і робота теж. Навіть, якщо Ви захочете переїхати жити в інше місто або країну, все одно освіта буде дуже затребуваною і зовсім не складно буде знайти роботу або перекваліфікуватися.

В університеті ми вивчали, як оформляти міжнародні документи, розглядали правила вантажоперевезень, базисні умови поставки товару, що є основою для всіх перерахованих вище професій.

Після закінчення університету я почала роботу в Азово-Чорноморській екологічній інспекції, де займала посаду провідного спеціаліста з охорони Чорного і Азовського морів. Говорячи простою мовою, я проводила радіологічний та екологічний контроль для суден і вантажів.

На даний момент я живу і працюю у Фінляндії експедитором в одній з провідних експедиторських компаній Європи.

Я дуже вдячна нашому університету і педагогам кафедр факультету за відмінне навчання, за професіоналізм викладацького колективу, за індивідуальний підхід до кожного студента, а також за те, що моя освіта цінується не тільки в Україні, а й за її межами.

Людмила ЧЕРНИХ,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
директор фумігаційної компанії «В.Е.Т.А.» ТОВ

Чому я обрала саме цю спеціальність?
Спеціальність була обрана інтуїтивно, з розрахунком на те, що в нашому портовому місті так чи інакше пощастить знайти роботу!

Які дисципліни найбільше сподобалися в процесі навчання?
Улюбленими предметами з практичної точки зору були і залишаються Вантажознавство, Морське агентування, Митні операції, Фрахтування суден і Технологія вантажних робіт.

Що мені дала освіта в ОНМУ?
В першу чергу, звичайно ж, знання і вміння їх використовувати, що важливо, адже, переступивши поріг рідного університету назустріч дорослому життю, необхідно вміти переконати роботодавця, що ти саме той, хто йому потрібен; що ти той, хто готовий і прагне розвиватися; що ти саме той, за ким майбутнє. По-друге, це, звичайно ж, викладацький склад. Дуже вдячна багатьом викладачам за їх підхід до навчання, вміння вкласти в ще дитячі голови правильні знання і зорієнтувати думки в правильному напрямку.

Звернення до абітурієнтів
Як людина, якій процес навчання давався не так вже й легко, можу сказати наступне: якщо у вас є мета зв'язати своє життя з професією, яку ви вирішили отримати, якщо вам це правда цікаво і ви бачите перспективи свого розвитку в цій сфері (а перспективи реальні!), якщо ви розумієте і готові працювати, пів справи вже зроблено: впевненість в собі і своїх цілях - це перший крок на шляху до успіху. Як і в будь-який бізнес, в себе треба вкладати: на даному етапі вкладати знання!

Катерина МЕЛЕШЕНКО,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи»,
економіст з фінансової роботи відділу по супроводженню фрахтових угод в судноплавній компанії «ТРАНСШИП»

Після успішного складання вступних іспитів у двох вищих навчальних закладах (ВНЗ) переді мною постав вибір, в якому з університетів навчатися на стаціонарі. Ще з відвідування підготовчих курсів душа лежала до ВОДНОГО, його стіни стали вже рідними, тому рішення моє було очевидним. До цього дня впевнена, що з вибором я тоді, 11 років тому, не прогадала. «Закохалася» в обрану спеціальність вже під час вивчення різних аспектів морського бізнесу, а від різноманітності можливих професій вибрати для себе один єдиний напрям було неможливим. На другому курсі майже всі студенти з потоку хотіли працювати експедиторами, на третьому - головними диспетчерами в порту або судновими агентами, на четвертому - займатися фрахтовою діяльністю, на п'ятому курсі більшість прагнуло в судноплавні компанії, що оперують флотом. Я не стала винятком і після закінчення університету перетворила мрію про роботу в судноплавній компанії в мету. Знань, отриманих у Водному, а також знань англійської мови і бажання було достатньо для реалізації мети і початку самореалізації себе в такій цікавій сфері діяльності, як «шиппінг».

За те, чим я зараз займаюся, дякувати варто тільки Водний і його викладачів, які викликали інтерес до сфери морських перевезень і забезпечили відмінною базою знань для розвитку себе в перспективній роботі. Більш того, багато викладачів Водного стали авторитетами і прикладами для наслідування, викликали бажання не тільки рости по кар'єрних сходах в професії, а й займатися розвитком наукової бази університету, як для вирішення виробничих завдань морських компаній, так і для вдосконалення теоретичних знань майбутніх поколінь.

Маю велику надію, що майбутні випускники Водного стануть основоположною ланкою в зміцненні авторитету ОНМУ не тільки в Україні, але і по всьому світу.

Сергій ЛАПУХИН,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
оператор флоту судноплавної компанії - тайм-чартерного оператора

Ще з ранніх років, з першої екскурсії на судно, мене тягнуло до моря. Після ряду причин від мене незалежних, довелося подати документи в зовсім не морський ВНЗ, проте інтерес до морської сфери в мені не згасав і через рік я вже був студентом заочного відділення ОНМУ, а згодом перевівся на стаціонар. Про таку зміну жодного разу не було підстави шкодувати, зараз у мене цікава і перспективна робота в компанії, в якій пощастило працювати завдяки базі знань, отриманої в Водному, а також небайдужим викладачам, які бажають своїм студентам тільки кращого, і все для цього роблять. Зараз, через шість років після закінчення Водного, приємно спостерігати, що університет не стоїть на місці і продовжує розвиватися для зміцнення своїх позицій у якості вищого навчального закладу, що випускає кваліфіковані та ерудовані кадри для роботи в сфері морського бізнесу.

Арсен МУРАД’ЯН,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи»,
доцент кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ,
заступник директора з експлуатації зернового терміналу

Закінчив Одеський національний морський університет, отримав спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті» (ОПУТ).

Ще, будучи студентом третього курсу, був розподілений на практику в одну з стивідорних компаній Одеського порту. З того часу пройшов шлях від простого змінного тальмана до заступника директора з експлуатації зернового терміналу. Паралельно навчався в аспірантурі ОНМУ, займався науковою діяльністю, захистив кандидатську дисертацію, отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Транспортні системи» і вчене звання доцента по кафедрі «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт».

Для мене спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті» асоціюється зі всебічної універсальної підготовкою інженерів-експлуатаційників з потужним залізобетонним фундаментом, на якому можна будувати свою подальшу кар'єру в різних сферах морського бізнесу (в стивідорних, експедиторських, агентських, судноплавних, сюрвеєрські, крюїнгових, брокерських і фрахтових компаніях) і паралельно розбиратися в суміжних напрямках. Мій трудовий шлях тому підтвердження.

За весь цей час я ні разу не пошкодував, що вибрав саме Одеський ВОДНИЙ, а в ньому саме спеціальність «ОПУТ»! Моя освіта дозволила мені не тільки побудувати успішну кар'єру в сфері портового бізнесу, але і стати складовою частиною величезної команди висококласних фахівців нашої «Альма Матер»! Пишаюся і тим, що в даний час можу особисто брати участь у формуванні того самого «фундаменту» для подальшого професійного зростання наших нинішніх студентів.

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми «Організація перевезень та управління на транспорті»

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх

background