Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітня програма:
Організація перевезень та управління на транспорті
Транспортна логістика
Митне забезпечення транспортних процесів (Митна справа)

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОПП"«Організація перевезень та управління на транспорті» на першому (бакалаврському) рівні, надсилати за електронною адресою: kirillova18@i. ua Кириллова Олена Вікторівна (гарант програми).

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • 4 роки на очній і заочній формах навчання

Відео-презентація спеціальності 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Освітня програма: Організація перевезень та управління на транспорті

Спеціальність 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (на морському та річковому транспорті)» – це унікальна інженерна спеціальність, яка продовжує традиції факультету «ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ», пізніше перейменованого у факультет «УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ», а потім у факультет «ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ і СИСТЕМ».

Освітньо-професійна програма «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ» має прикладну орієнтацію та направлена на підготовку фахівців – ЕКСПЛУАТАЦІЙНИКІВ у галузі морського і річкового транспорту, які вміють вирішувати будь-які задачі в різних сферах морського бізнесу, організовувати перевезення вантажів і пасажирів, управляти роботою флоту і портів.

ЯКІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ, А ТАКОЖ ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ФЛОТУ І ПОРТІВ є визначальними критеріями діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня відповідних показників необхідні фахівці широкого профілю, які підготовлені до самостійної інженерної, управлінської та організаційної роботи у сфері експлуатації, розвитку і проєктування транспортних систем. Цим вимогам ПОВНОЮ МІРОЮ ВІДПОВІДАЮТЬ наші випускники, які отримують вищу освіту за освітньо-професійною програмою «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ».

НАШІ СТУДЕНТИ – здобувачі вищої освіти у галузі 27 Транспорт:

1. Проходять практичну підготовку в ПРОВІДНИХ транспортних організаціях держави і мають можливість здобути компетентності, які потрібні для подальшої професійної діяльності.

2. Беруть участь у різних БІЗНЕС-ТРЕНІНГАХ, ДІЛОВИХ ІГРАХ, МАЙСТЕР-КЛАСАХ із залученням провідних фахівців галузі.

3. Вивчають наступні основні дисципліни загальної і професійної підготовки: Загальний курс транспорту; Дослідження операцій в транспортних системах; Основи теорії систем і управління; Професійна англійська мова; Основи управління проектами; Основи геоінформаційних систем в судноплавстві; Вантажознавство; Організація вантажних перевезень; Основи теорії транспортних процесів і систем; Організація пасажирських перевезень; Основи управління портами; Технологія вантажних операцій; Логістика; Митне забезпечення зовнішньоторговельних операцій; Технологія морських перевезень; Взаємодія видів транспорту; Внутрішньопортове оперативне управління; Організація транспортно-експедиторського обслуговування вантажів; Управління роботою флоту; Улаштування та обладнання портів; Теорія та будова судна; Агентування; Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень; Фрахтування; Судноплавний менеджмент.

4. Складають власну освітню траєкторію навчання шляхом вільного вибору дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством, із наступного переліку: Інфраструктура транспортних систем; Транспортні вузли і порти в системі міжнародної торгівлі; Основи транспортно-експедиторської діяльності; Взаємодія порту з клієнтурою; Управління термінальними і транспортно-складськими системами (внутрішньопортова логістики); Організація портового бізнесу; Конкуренція на ринці портових послуг; Організація діяльності портових операторів; Сюрвейєрська і тальманська діяльність в портах; Організація і управління рухом суден; Міжнародне регулювання судноплавства; Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств; Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; Лінійне судноплавство; Крюїнг і шипчандлерська діяльність; Інтермодальні перевезення; Організація і управління роботою спеціалізованого флоту; Теорія і практика претензійної роботи на транспорті; Технології прийняття управлінських рішень; Системна організація бізнес-процесів на транспорті; Прикладна статистика; Постачання та збут в логістиці; Антикризове управління на транспорті; Моделювання транспортних процесів та систем; Проектування та оптимізація інтегрованих транспортних систем; Логістичні центри та аутсорсинг логістичних послуг; Проекти розвитку підприємств транспортного комплексу; Політологія і соціологія; Логіка; Морське право; Правове регулювання митної діяльності; Англійська мова; Німецька мова.

5. Мають право відвідувати цікаві для них заняття за іншими освітньо-професійними програми у якості факультативів, без складання заліків і екзаменів, отримуючи додаткові професійні компетентності і набуваючи корисні соціальні навички (softskills).

6. Мають академічну мобільність, яка дозволяє вдосконалювати свої знання в зарубіжних закладах вищої освіти, з правом визнання і перезарахування результатів такого навчання. Умови навчання та практики закордоном гарантуються угодами між ОНМУ і вищими навчальними закладами Європи, Азії, Північної Америки.

7. Мають можливість брати участь в науково-практичних Всеукраїнських та Міжнародних конференціях з публікацією матеріалів досліджень в авторитетних галузевих виданнях.

ПЕРЕВАГИ
спеціальності 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(на морському та річковому транспорті) –
це
НАШІ ВИПУСКНИКИ,
які гордо іменують себе ЕКСПЛУАТАЦІЙНИКАМИ (ЕКСАМИ)!!!
які є ЗАТРЕБУВАНИМИ і КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМИ на ринку праці!!!
якими ми безмірно ПИШАЄМОСЯ !!!
НАШІ ВИПУСКНИКИ:
  1. Вміють:
 • організовувати перевезення вантажів і пасажирів у різних сполученнях;
 • управляти роботою флоту;
 • організовувати операції по агентуванню та фрахтуванню суден;
 • організовувати портове виробництво і здійснювати внтурішньопортове оперативне управління;
 • знаходити рішення щодо раціональних методів організації вантажно-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення вантажно-розвантажувальних робіт;
 • оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками;
 • обґрунтовувати вибір транспортного засобу, підйомно-транспортного і перевантажувального обладнання, а також раціональних схем (маршрутів) їх роботи та внутрішньопортового переміщення, організовувати та управляти їх реалізацію;
 • вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту. Організовувати та забезпечувати реалізацію заходів щодо запобігання затримання вантажів і простоїв рухомого складу різних видів транспорту в пунктах їх взаємодії (транспортних вузлах, портах). Обґрунтовувати параметри єдиного технологічного процесу роботи транспортного вузлу (порту) при взаємодії різних видів транспорту;
 • розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначати функції логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків;
 • досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення з оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем;
 • обґрунтовувати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень;
 • організовувати транспортно-експедиторське обслуговування вантажів;
 • застосовувати на практиці знання та розуміння основ судноплавного менеджменту;
 • організовувати та забезпечувати митне оформлення вантажів і транспортних засобів, включаючи їх декларування.

2. Працюють у різних сферах транспортного бізнесу, а саме: в транспортних відділах міжнародних транснаціональних корпорацій; в органах державного управління транспортом; в транспортних відділах муніципальних установ; в підрозділах транспортної інспекції України; в Адміністраціях морських портів України; в регіональних та місцевих підрозділах митної служби України; у відділах і службах морських і річкових портів; в службах експлуатації флоту судноплавних підприємств; в пасажирських службах судноплавних підприємств; в диспетчерських службах портів; у відділах з питань зовнішньоекономічної діяльності різного профілю; в логістичних відділах виробничих і торгових компаній; в брокерських і фрахтових фірмах; в судноплавних, митно-брокерських, сюрвейєрських, стивідорних, агентських; транспортно-експедиторських, крюїнгових компаніях; в компаніях, що надають послуги з судноплавного менеджменту; в представництвах міжнародних судноплавних ліній.

3. Працюють як на підприємствах транспортного комплексу України так і за кордоном.

4. Створюють власний бізнес в транспортній сфері.

5. Займають посади (Класифікатор професій ДК 003:2010):

1222.2 Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби;

1226.1 Головний диспетчер (транспорт, складське господарство); Головний інженер (на транспорті); Директор з транспорту; Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.);

1226.2 Завідувач бази перевалочної; Завідувач контейнерного майданчика; Завідувач складу; Завідувач центрального складу; Майстер бази технічного обслуговування флоту; Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт; Майстер вантажного району; Начальник відділу (на транспорті); Начальник господарства складського; Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок); Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.); Начальник перевантажувального комплексу; Начальник портового нагляду; Начальник пристані; Начальник причалу; Начальник складу (вантажного); Начальник служби (транспорт); Начальник флоту (портового);

1316 Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського);

1443 Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності; Менеджер (управитель) на водному транспорті;

2149.2 Диспетчер з флоту; Диспетчер служби руху; Інженер з транспорту; Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті); Інженер-технолог; Інженер з організації керування виробництвом;

3119 Диспетчер; Диспетчер з міжнародних перевезень; Диспетчер зі збору навігаційної інформації; Диспетчер порту; Диспетчер служби перевезень; Фрахтівник;

3141 Інспектор несамохідного флоту;

3142 Стивідор; Стивідор у найважливіших морських портах;

3152 Інспектор з безпеки мореплавання; Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту); Інспектор з реєстрації суден; Інспектор морський; Інспектор портового нагляду; Сюрвейєр вантажний;

3411 Брокер;

3415 Агент; Агент комерційний; Агент морський; Повірений морський (супервайзер);

3422 Агент з митного оформлення; Агент з митного оформлення вантажів та товарів; Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті); Агент із замовлень населення на перевезення; Адміністратор пасажирської служби; Експедитор транспортний; Черговий по транспортно-експедиційному підприємству;

3441 Інспектор митний;

3449 Інспектор державний з маломірних суден;

4131 Тальман; Офісний службовець (складське господарство);

4133 Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів; Офісний службовець (перевезення вантажів); Інформатор судноплавної обстановки; Оператор диспетчерської служби; Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті; Оператор з оброблення перевізних документів; Оператор пасажирської та вантажної служби; Оператор служби перевезень; Оператор служби руху; Старший оператор диспетчерського руху флоту.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Марія РУЙЧЕВА,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
аспірантка ОНМУ,
спеціаліст відділу документації транспортно-експедиторської компанії «CARRYLAND LOGISTICS»

Вибір університету був спонтанним. Але це було одне з найважливіших рішень у житті, і я точно можу сказати, що воно було єдино вірним. ОНМУ - це місце, в якому зустрічаються талановиті викладачі та вдячні студенти. ОНМУ - це можливість зрозуміти і реалізувати себе. ОНМУ - це те, місце, куди хочеться приходити знову і знову. ОНМУ - це те середовище, в якій виростають справжні фахівці своєї справи.

Я з радістю згадую, про кожний проведений день в оточенні людей, готових допомогти, поділитися знаннями і досвідом.

Віктор БЕРЕСТЕНКО,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізація «Організація митної справи на транспорті»),
генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів України

Чим більше проходить часу після закінчення університету, тим частіше я його згадую. Напевно, це відбувається тому, що п'ять років навчання в ОНМУ промайнули як одна мить. Для мене ці роки становлять особливу цінність, думається, тому, що я вибрав майбутню професію до душі. Я із задоволенням згадую студентські роки, чудових викладачів і ту незабутню атмосферу, яка завжди панувала в стінах нашого ВНЗ, де отримали путівку до життя тисячі прекрасних професіоналів у галузі морського бізнесу. Навчання в університеті визначає високий авторитет ОНМУ не тільки в Україні, але і в ближньому, і далекому зарубіжжі.

Анастасія БАРТЕНЄВА,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
займала посаду провідного спеціаліста з охорони Чорного і Азовського морів в Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
в даний час працює у Фінляндії експедитором в одній з провідних транспортно-експедиторських компаній Європи

Вітаю! Мене звуть Бартенєва Анастасія Костянтинівна. Я закінчила Одеський національний морський університет у 2006 р. за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті». Коли я вступала на навчання до університету, я не була повністю впевнена, де і ким хочу працювати і навіть не уявляла, що моя освіта виявиться такою універсальною і затребуваною.

А саме, закінчивши наш факультет («Транспортних технологій і систем»), я зрозуміла, що можу працювати в різних сферах морського бізнесу. Я можу бути експедитором, морським агентом, митником, митним брокером, стивідором, тальманов, сюрвейером. Я можу працювати в портах, в судноплавних, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших компаніях, діяльність яких пов'язана з наданням транспортних послуг.

Позитивні сторони освіти в тому, що міжнародна торгівля буде існувати завжди, а значить і робота теж. Навіть, якщо Ви захочете переїхати жити в інше місто або країну, все одно освіта буде дуже затребуваною і зовсім не складно буде знайти роботу або перекваліфікуватися.

В університеті ми вивчали, як оформляти міжнародні документи, розглядали правила вантажоперевезень, базисні умови поставки товару, що є основою для всіх перерахованих вище професій.

Після закінчення університету я почала роботу в Азово-Чорноморській екологічній інспекції, де займала посаду провідного спеціаліста з охорони Чорного і Азовського морів. Говорячи простою мовою, я проводила радіологічний та екологічний контроль для суден і вантажів.

На даний момент я живу і працюю у Фінляндії експедитором в одній з провідних експедиторських компаній Європи.

Я дуже вдячна нашому університету і педагогам кафедр факультету за відмінне навчання, за професіоналізм викладацького колективу, за індивідуальний підхід до кожного студента, а також за те, що моя освіта цінується не тільки в Україні, а й за її межами.

Людмила ЧЕРНИХ,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
директор фумігаційної компанії «В.Е.Т.А.» ТОВ

Чому я обрала саме цю спеціальність?
Спеціальність була обрана інтуїтивно, з розрахунком на те, що в нашому портовому місті так чи інакше пощастить знайти роботу!

Які дисципліни найбільше сподобалися в процесі навчання?
Улюбленими предметами з практичної точки зору були і залишаються Вантажознавство, Морське агентування, Митні операції, Фрахтування суден і Технологія вантажних робіт.

Що мені дала освіта в ОНМУ?
В першу чергу, звичайно ж, знання і вміння їх використовувати, що важливо, адже, переступивши поріг рідного університету назустріч дорослому життю, необхідно вміти переконати роботодавця, що ти саме той, хто йому потрібен; що ти той, хто готовий і прагне розвиватися; що ти саме той, за ким майбутнє. По-друге, це, звичайно ж, викладацький склад. Дуже вдячна багатьом викладачам за їх підхід до навчання, вміння вкласти в ще дитячі голови правильні знання і зорієнтувати думки в правильному напрямку.

Звернення до абітурієнтів
Як людина, якій процес навчання давався не так вже й легко, можу сказати наступне: якщо у вас є мета зв'язати своє життя з професією, яку ви вирішили отримати, якщо вам це правда цікаво і ви бачите перспективи свого розвитку в цій сфері (а перспективи реальні!), якщо ви розумієте і готові працювати, пів справи вже зроблено: впевненість в собі і своїх цілях - це перший крок на шляху до успіху. Як і в будь-який бізнес, в себе треба вкладати: на даному етапі вкладати знання!

Катерина МЕЛЕШЕНКО,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи»,
економіст з фінансової роботи відділу по супроводженню фрахтових угод в судноплавній компанії «ТРАНСШИП»

Після успішного складання вступних іспитів у двох вищих навчальних закладах (ВНЗ) переді мною постав вибір, в якому з університетів навчатися на стаціонарі. Ще з відвідування підготовчих курсів душа лежала до ВОДНОГО, його стіни стали вже рідними, тому рішення моє було очевидним. До цього дня впевнена, що з вибором я тоді, 11 років тому, не прогадала. «Закохалася» в обрану спеціальність вже під час вивчення різних аспектів морського бізнесу, а від різноманітності можливих професій вибрати для себе один єдиний напрям було неможливим. На другому курсі майже всі студенти з потоку хотіли працювати експедиторами, на третьому - головними диспетчерами в порту або судновими агентами, на четвертому - займатися фрахтовою діяльністю, на п'ятому курсі більшість прагнуло в судноплавні компанії, що оперують флотом. Я не стала винятком і після закінчення університету перетворила мрію про роботу в судноплавній компанії в мету. Знань, отриманих у Водному, а також знань англійської мови і бажання було достатньо для реалізації мети і початку самореалізації себе в такій цікавій сфері діяльності, як «шиппінг».

За те, чим я зараз займаюся, дякувати варто тільки Водний і його викладачів, які викликали інтерес до сфери морських перевезень і забезпечили відмінною базою знань для розвитку себе в перспективній роботі. Більш того, багато викладачів Водного стали авторитетами і прикладами для наслідування, викликали бажання не тільки рости по кар'єрних сходах в професії, а й займатися розвитком наукової бази університету, як для вирішення виробничих завдань морських компаній, так і для вдосконалення теоретичних знань майбутніх поколінь.

Маю велику надію, що майбутні випускники Водного стануть основоположною ланкою в зміцненні авторитету ОНМУ не тільки в Україні, але і по всьому світу.

Сергій ЛАПУХИН,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
оператор флоту судноплавної компанії - тайм-чартерного оператора

Ще з ранніх років, з першої екскурсії на судно, мене тягнуло до моря. Після ряду причин від мене незалежних, довелося подати документи в зовсім не морський ВНЗ, проте інтерес до морської сфери в мені не згасав і через рік я вже був студентом заочного відділення ОНМУ, а згодом перевівся на стаціонар. Про таку зміну жодного разу не було підстави шкодувати, зараз у мене цікава і перспективна робота в компанії, в якій пощастило працювати завдяки базі знань, отриманої в Водному, а також небайдужим викладачам, які бажають своїм студентам тільки кращого, і все для цього роблять. Зараз, через шість років після закінчення Водного, приємно спостерігати, що університет не стоїть на місці і продовжує розвиватися для зміцнення своїх позицій у якості вищого навчального закладу, що випускає кваліфіковані та ерудовані кадри для роботи в сфері морського бізнесу.

Арсен МУРАД’ЯН,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»),
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи»,
доцент кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ,
заступник директора з експлуатації зернового терміналу

Закінчив Одеський національний морський університет, отримав спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті» (ОПУТ).

Ще, будучи студентом третього курсу, був розподілений на практику в одну з стивідорних компаній Одеського порту. З того часу пройшов шлях від простого змінного тальмана до заступника директора з експлуатації зернового терміналу. Паралельно навчався в аспірантурі ОНМУ, займався науковою діяльністю, захистив кандидатську дисертацію, отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Транспортні системи» і вчене звання доцента по кафедрі «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт».

Для мене спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті» асоціюється зі всебічної універсальної підготовкою інженерів-експлуатаційників з потужним залізобетонним фундаментом, на якому можна будувати свою подальшу кар'єру в різних сферах морського бізнесу (в стивідорних, експедиторських, агентських, судноплавних, сюрвеєрські, крюїнгових, брокерських і фрахтових компаніях) і паралельно розбиратися в суміжних напрямках. Мій трудовий шлях тому підтвердження.

За весь цей час я ні разу не пошкодував, що вибрав саме Одеський ВОДНИЙ, а в ньому саме спеціальність «ОПУТ»! Моя освіта дозволила мені не тільки побудувати успішну кар'єру в сфері портового бізнесу, але і стати складовою частиною величезної команди висококласних фахівців нашої «Альма Матер»! Пишаюся і тим, що в даний час можу особисто брати участь у формуванні того самого «фундаменту» для подальшого професійного зростання наших нинішніх студентів.

Освітня програма: Транспортна логістика

Світова торгівля формує складні транспортні завдання, вирішення яких пов'язане з необхідністю побудови складних транспортних маршрутів з комбінацією різних видів транспорту і технологій транспортування, організації та узгодження значної кількості умов з безліччю учасників. Тому транспортна логістика - одне з найбільш стабільних напрямків професійної діяльності, і попит на фахівців в цій сфері продовжує неухильно зростати.

Складні системи дистрибуції і постачання виробничих і торгових компаній також потребують відповідне транспортне обслуговування, яке є частиною їх системи логістики. Дана сфера діяльності вимагає відповідних знань і навичок, що також пов'язано з напрямком «Транспортна Логістика».

В рамках програми «Транспортна Логістика» студенти разом з базовими знаннями за фахом «Транспортні технології», отримують більш поглиблені навички та компетентності в організації та управлінні доставкою вантажів у контейнерах без географічних обмежень, транспортного забезпечення логістики як на регіональному / національному рівні, так і на міжнародному.

В процесі навчання для студентів організовані серії майстер-класів успішних фахівців і власників транспортних підприємств, в рамках яких здійснюються заходи з працевлаштування студентів, починаючи з 3-го курсу. Тому до закінчення навчання практично всі бажаючі можуть набути практичного досвіду як в рамках практик, так і в рамках роботи за фахом у вільний від навчального процесу час.

Сфери працевлаштування:

Підготовка бакалаврів за даною спеціалізацією ведеться для кадрового забезпечення всього спектру компаній, пов'язаних з транспортом і транспортною логістикою: компанії-трейдери, підприємства оптової і роздрібної торгівлі (експортери / імпортери), порти і термінали, транспортні компанії, компанії-перевізники (морської, річкової, автомобільний, залізничний транспорт), компанії-виробники (експортери) товарів і сировини, підприємства зберігання і зв'язку та ін.

  Кар'єрні можливості:

 • Експедитор (Freight Forwarder);
 • Помічник менеджера з логістики та дистрибуції (Logistic & Distribution Manager Assistant);
 • Помічник менеджера з пасажирських перевезень (Passenger Transport Manager Assistant);
 • Планувальник транспорту (Transport Planner);
 • Агент з міжнародної торгівлі (International Trade Agent);
 • Оператор інтермодальних перевезень (Intermodal Transport Agent);
 • Фахівець з перевезень (Shipping Officer);
 • Спеціаліст по ланцюжках поставок (Supply Chain Specialist);
 • Інженер з транспорту (Shipping Officer);
 • Морський агент (Shipping Agent);
 • Шипчандлер (Ship Chandler);
 • Спеціаліст по крюингу (Crewing Officer).

  Основні дисципліни:

 • Транспортна логістика;
 • Взаємодія видів транспорту;
 • Транспортно-експедиторська діяльність;
 • Інфраструктурний забезпечення транспортної логістики;
 • Транспортні засоби логістичних систем;
 • Основи управління ланцюгами поставок;
 • Морські перевезення в транспортній логістиці;
 • Порти і логістичні центри.

  Переваги:

  Затребуваність випускників. Щорічне зростання світової торгівлі, зовнішньоторговельних поставок України і міжрегіональних транспортних зв'язків забезпечує попит на ринку праці на фахівців з транспортної логістики. Більшість випускників «Транспортних технологій» працюють за фахом, маючи необхідні умови для професійного і кар'єрного зростання, в тому числі організації власного бізнесу з транспортної логістики.

  Контакт з роботодавцем. Безперервний зв'язок з транспортними компаніями є пріоритетом в політиці спеціальності «Транспортні технології». Кадровий склад роботодавців майже на 90 % складається з наших випускників. Знайомитися з практичною стороною професії допомагають наші щорічні «Кар'єрні тижні». Вакансії регулярно публікуються на нашій сторінці в Facebook, дошках оголошень ННІМБ, чимало студентів отримують пропозиції про роботу під час проходження практики.

  Пільги і бюджетна форма навчання. Абітурієнтам, які подають документи в 2020 році для навчання на бакалаврському рівні за фахом 275 - «Транспортні технології», до балів зовнішнього незалежного тестування додаються додаткові бали за умови закінчення дистанційних підготовчих курсів ОНМУ і окремі бали за успішне участь в олімпіаді ОНМУ

  Перспектива продовження навчання. Наші випускники традиційно прагнуть зайняти високі позиції, по завершенню бакалаврської програми ми пропонуємо продовжити навчання в магістратурі або аспірантурі (ступінь доктора філософії) за фахом «Транспортні технології» в ОНМУ.

  Іноземні мови. Транспортники-логісти працюють в системі міжнародної торгівлі, тому знання міжнародної термінології, ведення переписки та переговорів англійською мовою є складовою професійного досвіду. Тому протягом усього навчання студенти вивчають дисципліни «Англійська мова» і «Професійна англійська мова», за бажанням студенти можуть обрати вивчення окремих фахових дисциплін англійською мовою, а також надається можливість вивчення німецької мови в блоці виборних дисциплін.

Освітня програма: Митне забезпечення транспортних процесів

Назва спеціалізації, погодьтесь, звучить гордо!

У міжнародних перевезеннях обов'язковий етап, що проходять вантажі, є митне оформлення. Митне оформлення здійснюють митні органи, а декларуванням, підготовкою і подачею документів у відділ митного оформлення займаються декларанти (власники товарів та митні брокери). З поступовим зростанням зовнішньоторговельних поставок товарів в Україну виникає постійна потреба у значній кількості фахівців зі знаннями митної справи. В усі часи такі фахівці були й залишаються цінними для роботодавців. Як посадові особи митної служби України, так і декларанти, митні брокери, працівники підприємств зовнішньоекономічної діяльності повинні оволодіти спеціальними знаннями й навичками у митній сфері. З огляду на актуальність цих професій на ринку праці, специфіку Одеського національного морського університету була створена митна спеціалізація.

Правильний вибір професії – це впевненість, душевна рівновага і матеріальне благополуччя у дорослому житті.

Напрям підготовки: Підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних, інноваційно-орієнтованих фахівців, які володіють знаннями в сфері митної справи та здатні ефективно, з використанням отриманих теоретичних знань, практичних навичок здійснювати професійну діяльність в митній сфері.

Особливості навчання: професійні компетенції майбутніх випускників формуються шляхом вивчення практико-орієнтованих навчальних дисциплін, з наданням можливості отримувати і закріплювати практичні навички не тільки в навчальних аудиторіях університету, але і в митних органах, в організаціях, що надають послуги, пов'язані зі здійсненням митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України.

В процесі навчання студенти беруть участь у навчальних екскурсіях до порту, митного терміналу, підприємств; беруть активну участь у ділових іграх, майстер-класах, тренінгах, що проводяться викладачами-практиками в митному оформленні.

З нами Ви увіллєтеся в сучасний процес митного оформлення! З нашими викладачами – експертами в митній справі, Ви дізнаєтесь лайфхаки від провідних фахівців у митній сфері. Під час навчання Ви отримуєте базу знань, практикуєте навички і формуєте вміння.

Професійна реалізація випускників: декларанти, керівники митно-брокерських, експедиторських підприємств, логістичних відділів виробничих та торгових компаній, учасники зовнішньоекономічної діяльності, фахівці у здійсненні митних процедур, посадові особи державної митної служби України (начальник митниці, заступник начальника митниці, начальник митного поста, начальник відділу митного оформлення, начальник спеціалізованої митної установи, митний інспектор), фахівці митного адміністрування.

Компетенція випускників: наші випускники володіють знаннями, вміннями і навичками:

 • у застосуванні форм і методів організації діяльності підприємства при здійсненні митних формальностей;
 • в оформленні документів, необхідних для митного контролю та оформлення товарів, а також транспортних засобів при їх переміщенні через митний кордон;
 • у використанні інформаційних технологій при митному декларуванні та митному контролі;
 • у процесах аналізу типових ситуацій у галузі митної справи, а також у процесах прийняття відповідних управлінських рішень;
 • в області ідентифікації товарів з метою виявлення фальсифікації і контрафактності окремих груп товарів в митних цілях;
 • в організації митного оформлення і митного контролю товарів;
 • у розміщенні товарів у митні режими;
 • у нарахуванні митних платежів;
 • у проведенні митного контролю;
 • в електронному декларуванні, застосуванні міжнародних стандартів митного адміністрування і митного контролю.

Працевлаштування випускників: Ви отримаєте можливість працевлаштування в підрозділи Митної служби України, у логістичні відділи виробничих та торгових компаній, у транспортно-експедиторські, митно-брокерські організації; на управлінські посади підприємств і організацій морського транспорту.

МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ!
НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Олександр ГЛАДИЛИН,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізація «Організація митного контролю на водному на транспорті»),
директор митно-брокерської і консалтингової компанії «Port Clearance».

В дитинстві я дуже любив море і не розумів своє життя без нього. Професія моряка мене не дуже надихала, тому мій вибір припав на «Водний», який надавав великий вибір морських спеціальностей. Хоча це і були «берегові» професії, але всі вони так чи інакше були безпосередньо пов'язані з морем.

Особливо я захоплювався строгими людьми в митній формі. Ось з такими міркуваннями в 1997 році доля і привела мене на «митну спеціалізацію». Перші 6 років після закінчення вищого навчального закладу (ВНЗ) були віддані роботі в митниці.

Останні 10 років я керую митно-брокерською і консалтинговою компанією Port Clearance.

Компанія відома на всю Україну, займається успішними й унікальними проектами в сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та митних процедур. Ми беремося за самі неординарні і складні завдання, коли звичайна брокерська або експедиторська компанія не зможе з ними впоратися, через що маємо величезну практику оформлення вантажів в специфічних митних режимах, як тимчасове ввезення, митний склад, переробка, знищення та ін. Самі митники, жартома, називають нас «Швидка Митна Допомога».

Я безмежно радий, що колись зробив вибір на користь Морського Університету. І якби я сьогодні повернувся на 23 роки тому, мій вибір був би тим самим.

З повагою, Олександр ГЛАДИЛИН

Олена КОРОБКОВА,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізація «Організація митного контролю на водному транспорті»),
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ОНМУ,
директор підприємства «Інмар-ком»,
засновник і директор навчального центру «Курси митних брокерів».

У житті кожної людини настає період вибору професії. У мене цей період настав ще в дитинстві, враховуючи морську династію моєї родини. Тоді я твердо вирішила зв'язати своє життя з морем. Для когось професія - це просто вид заробітку, для мене - це був шанс: щось довести, шанс пишатися своїми досягненнями у професіональній сфері. І ось, будучи абітурієнткою Одеського національного морського університету, переди мною став вибір спеціалізації.

Подивившись на плакати в приймальній комісії - я побачила фото, як інспектор митниці, з гордим видом, підіймається на борт судна. У той момент, я вирішила, що моя робота обов'язково буде пов’язана із митницею.

Наполегливо і з натхненням я йшла до своєї мрії. З величезним задоволенням вчила митні дисципліни; з гордістю проходила практику в Одеській митниці. Після успішного захисту дипломної роботи, я розпочала пошуки роботи. Вакансій було багато. З огляду на величезну базу знань, отриманих в стінах рідного університету, моє прагнення було до керівної посади. Так, через кілька місяців я почала свою викладацьку діяльність в ОНМУ. Через кілька років, на умовах сумісництва, я працювала агентом з митного оформлення.

Зараз я займаю посаду директора підприємства «Інмар-ком», яке надає митно-брокерські послуги суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, є засновником і директором навчального центру «Курси митних брокерів», доцентом Одеського національного морського університету.

Я, із задоволенням, ділюся своїм досвідом у митному оформленні вантажів із студентами, які обрали нашу спеціалізацію. Моя мрія здійснилась. Я вибрала професію, про яку я мріяла.

З повагою, Олена КОРОБКОВА

Ольга ГОРЕЦЬКА,

випускниця ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізація «Організація митного контролю на водному транспорті»),
інспектор податкової та митної справи III рангу, в митних органах України.

Професію митника вибрала тому, що вважаю дотримання положень чинного законодавства України з питань митної справи дуже важливим для захисту економічних інтересів нашої країни! Після закінчення навчання в ОНМУ, з надійним фундаментом знань в галузі митної справи, почала працювати в митних органах України. Так, з 2002 року, працюю в Одеській митниці. На сьогоднішній день, займаю посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення No4 митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці.

Всім абітурієнтам, студентам хочу побажати успіхів у вивченні митної справи! Поповнюйте наші ряди посадових осіб митних органів України. Проявляйте пильність, принциповість, послідовність у своїх рішеннях і діях!

З повагою, Ольга ГОРЕЦЬКА

Євген ОХРЕМЕНКО,

випускник ОНМУ (спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізація «Організація митного контролю на водному транспорті»),
співзасновник логістичної компанії Sea Gate LTD.

Найважливіший вибір який я зробив, будучи абітурієнтом - це вибір в навчанні тієї професії, яка дала можливість реалізувати себе і приносить мені величезне задоволення в професіональному житті. Дана спеціалізація надала можливість навчатися широкому спектру дисциплін, які сформували фундамент знань для мого майбутнього розвитку. Правильний вибір це запорука успіху в майбутньому!

Наш улюблений Водний - це сім'я на все життя! На сьогоднішній день, я є співзасновником логістичної компанії Sea Gate LTD, в якій більше 100 чоловік співробітників, 7 офісів, більше 14 років на ринку транспортних послуг. Я дуже вдячний викладачам ОНМУ - за знання, вміння і навички, які я отримав в стінах улюбленого університету та величезний інтерес до митної справи.

З повагою, Євген ОХРЕМЕНКО

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Menu
Наверх

background